Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych

Prawo do informacji

 

Art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) nakłada na administratora obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o zasadach przetwarzania jej danych osobowych.

 

W celu jej uzyskania osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora ze stosownym wnioskiem. Obowiązkiem administratora jest udzielenie informacji w terminie 30 dni. Informacja powinna być udzielona w zrozumiałej formie. Jeśli osoba o to wnioskuje, udziela się jej na piśmie.

Administrator obowiązany jest poinformować osobę zwracającą się do niego o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a, czyli:

 

- czy zbiór istnieje,

- kto jest jego administratorem (poprzez określenie jego pełnej nazwy i adresu /siedziby/, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania),

- od kiedy dane są przetwarzane,

- jakie jest źródło pozyskania danych (chyba, że w tym zakresie administrator musi zachować tajemnicę państwową, służbową lub zawodową),

- w jaki sposób dane są udostępniane (w szczególności administrator jest zobowiązany do poinformowania o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych),

- jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym,

- podania w powszechnie zrozumiałej formie treści przetwarzanych danych.

 

W szczególności, administrator danych jest obowiązany do wskazania w formie zrozumiałej:

 

- jakie dane osobowe zawiera zbiór,

- w jaki sposób zebrano dane,

- w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,

- w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

 

Odmowa udzielenia informacji.

Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:

 

- ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,

- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

- istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

 

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej

 

Siedziba:  ul. Cieszyńska 10  Bielsko – Biała

 

Dane osobowe  przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ) oraz przepisów wykonawczych z nią związanych. Zbiory danych osobowych przetwarzane są:

 

·        dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu  niezgodnemu z tymi celami,

 

·        merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 

·        przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

 

 

 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 

·         sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

 

·         zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,

 

·         wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

 

·         drobnych spraw życia codziennego,

 

·         dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,

 

·         prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy)

 

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Rejestr zmian dla: Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych