ASYSTENT SĘDZIEGO

WYNIKI KONKURSU

 

Ogłoszenie dotyczące III Etapu Konkursu

 

Ogłoszenie dotyczące II Etapu Konkursu

 

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 22.09.2015r. Nr 39/16


OGŁASZA KONKURS

 

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

1. Nazwa i adres Sądu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

2. Oznaczenie konkursu: A.110-56/16

 

3. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko asystenta sędziego

 

4. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228) w trzech etapach:

1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzony w dniu 24 października 2016r. godz. 10.00, sala nr 514  budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10;

Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

2. Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata.

3. Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna

 

5. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

b) nieskazitelny charakter;

c) ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

d) ukończone 24 lata;

 

6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, z podaniem oznaczenia konkursu;

b) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

c) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a §6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 133 z późń.zm.) tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);

e) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);

f) aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (druk do pobrania);

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

7. Komplet dokumentów opatrzonych oznaczeniem konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2016r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( II piętro, pokój nr 227), lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:


Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem A.110-56/16

 

 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228)

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. a,b,d,e,g,h winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata;

3. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 227.

4. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Ofert pracy” i zawierać będzie w szczególności:

a) imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

b) rezerwową listę kandydatów oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona;

5. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

6. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 486.

 

 

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016., poz. 922 z późń.zm. ) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:

• Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);

• Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko asystenta sędziego, ogłoszony zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 22.09.2016r., Nr 39/16, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;

• Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( t.j. z 2014r., poz. 1502 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.