VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący VI Wydziału Pracy i Ubazpieczeń Społecznych

SSO Ryszard Jura

Zastępca Przewodniczącego VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

SSO Grażyna Suszyńska

 

Kierownik sekretariatu Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Izabela Zubek

Zastępca kierownika sekretariatu Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Irena Pasierbek


tel. 33 4990 375

fax. 33 4990 319

Pok. nr 123

e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl


VI Wydział Pracy   i   Ubezpieczeń   SpołecznychSądu Okręgowego w Bielsku – Białej, jako sąd pierwszej instancji rozpoznaje:

 • sprawy z zakresu prawa pracy zterenu właściwości  okręgu bielskiego, w  których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 złotych. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy stanowi przy umowach o pracę na czas określony suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za jeden rok, a przy umowach o pracę na czas nieokreślony wynagrodzenia za jeden rok, przy tym należy podać zawsze wynagrodzenie brutto. W innych zaś przypadkach o wartości przedmiotu sprawy wysokość zgłoszonego żądania przez stronę powodową.

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej, jako sądu właściwego można wytoczyć, jeżeli pozwany ma siedzibę w obrębie okręgu sądu, praca jest, była lub miała być wykonywana w granicach okręgu sądu,

Przez sprawy z zakresu prawa pracy należy rozumieć:

 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy    o    roszczenia   z    innych    stosunków prawnych, do których z mocy wyraźnego przepisu stosuje się przepisy prawa pracy;
 • roszczenia odszkodowawcze dochodzone od pracodawców na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • roszczenia odszkodowawcze dochodzone przez pracodawców od pracowników.

Sprawami ze stosunku pracy są sprawy, w których źródłem dochodzonego roszczenia jest stosunek pracy powstały na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Spory mające swe źródło w stosunku pracy zawsze winny się toczyć między byłym, aktualnym pracownikiem a byłym, aktualnym pracodawcą, czy też ewentualnie między przyszłymi stronami stosunku pracy.
Sprawą z zakresu prawa praca jest również spór pracownika bądź też pracodawcy z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, które zostały zainicjowane odwołaniem od decyzji organu rentowego, a wydana decyzja dotyczy:
 • ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;
 • emerytur i rent;
 • innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub w Służbie Więziennej.

Sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych są także sprawy wszczęte odwołaniem w związku z nie wydaniem decyzji przez organ rentowy we właściwym terminie — tzw. „skarga na milczenie organu rentowego".
Zasadą jest, iż do właściwości Sądu Okręgowego należą wszystkie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, za wyjątkiem spraw przynależnych do rozpoznania przez Sąd Rejonowy. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej jest właściwy do rozpoznania sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, jeżeli ubezpieczony ma miejsce zamieszkania w obrębie okręgu.

Do właściwości Sądów Rejonowych należą sprawy:

 • odwołań dotyczących zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatku do zasiłku rodzinnego;
 • świadczeń rehabilitacyjnych;
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji czy też innych służb mundurowanych;
 • o ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 • o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • o prawo do świadczeń zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przez pojęcia „organu rentowego" należy rozumieć nie tylko jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektora wojskowego biura emerytalnego, dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej, lub innych organów, którzy wydali decyzję względem ubezpieczonych w ich indywidualnych sprawach.

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, jako sąd drugiej instancji rozpoznaje odwołania od orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wydanych przez sądy rejonowe okręgu bielskiego.

Rejestr zmian dla: VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-08-10
Publikacja w dniu:
2020-08-10
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-08-03
Publikacja w dniu:
2020-08-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-05-07
Publikacja w dniu:
2018-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych