Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku w obrocie z zagranicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U.02.17.164).

 

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, na dokumencie sądowym sporządzonym w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej, autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu oraz na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej (dla notariuszy działających w tut. okręgu) uwierzytelnia Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej lub upoważniony przez niego sędzia.

 

Za każdy poświadczony podpis  notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie  wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26,- zł. (podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.06.225.1635) w kasie Urzędu Miasta w Bielsku – Białej:
Urząd Miasta Bielsko – Biała
Plac Ratuszowy 1
Referat Kasowy (parter)

 

bądź na konto Urzędu Miasta Bielska-Białej
na numer rachunku bankowego:
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555
tytułem: opłata skarbowa za uwierzytelnienie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika

Wymagane dokumenty:
- wniosek o uwierzytelnienie podpisu (druk do pobrania)
- oryginały potwierdzające uiszczenie opłaty skarbowej ( potwierdzenie z kasy UM lub wydruk potwierdzenia dokonanego przelewu);
- dokumenty wymagające uwierzytelnienia podpisu


Wnioski o uwierzytelnienie podpisu dokumentów można przesyłać drogą pocztową, również z zagranicy, przy czym warunkiem uwierzytelnienia nadesłanych dokumentów będzie dowód (oryginał) uiszczenia opłaty skarbowej, jak również adres zwrotny.

 

Można również składać osobiście lub przez osoby trzecie (nie jest wymagane upoważnienie) w Oddziale Administracyjnym – pok. 233 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 900 -1400.

 

W przypadku składania większej ilości dokumentów wymagających uwierzytelnienia wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny: 33/49 90 311.

Na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

Rejestr zmian dla: Uwierzytelnianie dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2010-11-30
Publikacja w dniu:
2010-11-30
Opis zmiany:
b/d