Syndycy

Syndycy

 

Wymogi dotyczące syndyków określa ustawa z dnia 15.06.2007 r. - o licencji syndyka (Dz.U. 07.123.850), która weszła w życie dnia 10.10.2007 r. Określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z licencji(art.1ustawy).

 

Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:


1.  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2.  zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4.  ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
5. posiada nieposzlakowana opinię;
6.  w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
7.  nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8.  nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9.  nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.

Ponadto do ustalania zdolności do wykonywania czynności syndyka, ze względu na stan zdrowia, o której mowa w ust. 1 pkt 11, stosuje się odpowiednio przepisy o ustroju sądów powszechnych regulujące zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego. (art. 3 Ustaw).

Instytucję syndyka regulują:


1.  Ustawa z dnia 15.06.2007 r. - o licencji syndyka Dz. U.07.123.850,
2.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka (Dz.U. Nr 37, poz.206, z 2008 r.)
3.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.02.2008 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej  (Dz.U. Nr 37, poz.207, z 2008 r.)
5.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.04.2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka - Dz.U. Nr 68, poz.605, z 2005 r.)

Rejestr zmian dla: Syndycy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2010-11-30
Publikacja w dniu:
2010-11-30
Opis zmiany:
b/d