STAŻYSTA W ODDZIALE FINANSOWYM

WYNIKI KONKURSU - pobierz

ZAWIADOMIENIE - pobierz

 

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora Sądu Okręgowego               

Nr  4/20 z dnia 30.01.2020r.

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2020r.

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO STAŻYSTY

W ODDZIALE FINANSOWYM

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

wolne stanowisko -stażysta ( pomoc księgowej) w Oddziale Finansowym

                           ( umowa na czas   określony w celu zastępstwa pracownika

                                w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

liczba stanowisk  -        1

ilość etatów          -        1 ( pełny wymiar czasu pracy)

miejsce pracy       -        Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu    - A-1111-1/20

 

 1. I.             Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku stażysty (pomoc księgowej) należeć będzie m. in.:
  1. Księgowanie i rozliczanie w systemie ZSRK należnych wypłat związanych z postępowaniem sądowym.
  2. Rozliczanie podatku dochodowego od dokonywanych wypłat.
  3. Sporządzanie przelewów bankowych w zakresie postępowania sądowego (w tym do Urzędów Skarbowych) w obowiązujących programach informatycznych.
  4. Sprawdzanie dowodów księgowych związanych z postępowaniem sądowym pod względem formalno-rachunkowym oraz ich dekretowanie.
  5. Analiza wprowadzonych zapisów, uzgadnianie kont, raportowanie.
  6. Opracowywanie analiz i zestawień w zakresie budżetu.
  7. Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska.
  8. Archiwizowanie dokumentów w ramach zajmowanego stanowiska.

 

 1. II.           Niezbędne wymagania i kompetencje:

 

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia,
 3. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. Wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny  (preferowane w kierunku rachunkowości, podatków i finansów publicznych).
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z aplikacji biurowych (Word, Excel).
 6. Umiejętność obsługi informatycznych programów finansowo-księgowych (preferowana znajomość systemu SAP).
 7. Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności następujących przepisów:
  - ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jedn. tekst Dz.U.2019r., poz.351 z późn.zm.),
  - ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( jedn. tekst Dz.U.2019r., poz.1387 z późn.zm.),
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U.2019r., poz.869 z późn.zm.),
  - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012r., poz.1476 z późn.zm.),
  - ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 roku ( jedn. tekst Dz.U.2018r., poz.577 z póź.zm.)
  - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019r., poz.1141 z późn.zm.) – w stosownym zakresie.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty w Sądzie Okręgowym.
 9. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

 

 1. III.         Dodatkowym atutem będzie:

 

Doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości w jednostkach budżetowych.

 

IV .Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. A-1111-1/20, kierowany do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
 4. Kopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy stażysty(pomoc księgowej) .
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego  Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);
 8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (druk do pobrania).

 

 

 1. V.           Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na stanowisko stażysty (pomoc księgowej)”

„Sygnatura konkursu A-1111-1/20”

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. z 2014r., poz. 400).
 2. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.
 3. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 4. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.3.
 5. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
 6. W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.
 7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
 8. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.

Rejestr zmian dla: STAŻYSTA W ODDZIALE FINANSOWYM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d