STAŻYSTA - DOCELOWO PROTOKOLANT SĄDOWY

W

WYNIKI KONKURSU

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 10 czerwca 2020r. Nr 7/2020

OGŁASZA KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

 (DOCELOWO STANOWISKO PROTOKOLANTA SĄDOWEGO)

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

TRZECI ETAP - LISTA KANDYDATÓW

DRUGI ETAP - LISTA KANDYDATÓW

 

liczba wolnych  stanowisk:  - trzy  ( pełny wymiar czasu)

miejsce pracy: - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu  - A 1111- 3/20

I.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku protokolanta sądowego:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 2. Dbanie o prawidłowy i terminowy tok spraw w powierzonym referacie;
 3. Sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonych i/lub sędziego;
 4. Wykonywanie innych prac administracyjno - biurowych oraz innych czynności zleconych przez przełożonego

II.    Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia;
 2. kandydat nie może być karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. umiejętność obsługi komputera w tym szybkiego pisania na klawiaturze.
III. Wymagania pożądane:
 1. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, szeroka wiedza ogólna;
 2. Znajomość pakietu MS Office , zwłaszcza programu Word i Excel;
 3. Podstawowa znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji i zakresu działania sądownictwa powszechnego. 

IV . Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 1. Podanie o zatrudnienie na ogłoszone konkursem stanowisko  ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. A-1111-3/20, kierowanym do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
 3. Kopia świadectwa  ukończonej szkoły  wraz z maturą lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego  Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.  ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) (druk do pobrania);
 6. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników (druk do pobrania);
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania).

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:     

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 

ul .Cieszyńska 10 , 43-300 Bielsko-Biała 

Oddział Administracyjny                                    

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na staż urzędniczy znak konkursu A-1111-3/20”

Informacje dodatkowe:

1. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. z 2014r., poz. 400 z póź.zm.).

2. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

3. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

4. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.3.

5. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

6. W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.

7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

8. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.


Rejestr zmian dla: STAŻYSTA - DOCELOWO PROTOKOLANT SĄDOWY

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-07-17
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-07-09
Publikacja w dniu:
2020-07-09
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-06-16
Publikacja w dniu:
2020-06-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-06-16
Publikacja w dniu:
2020-06-16
Opis zmiany:
zamieszczenie treści