STAŻYSTA - DOCELOWO INSPEKTOR W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM

Uprzejmie informujemy ,że konkurs na stanowisko stażysty docelowo inspektora w Oddziale Administracyjnym nie zostanie rozstrzygnięty.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
zarządzeniem z dnia 8 września 2020r.
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO STAŻYSTY W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM
( DOCELOWO INSPEKTORA )
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

wolne stanowisko - stażysta, docelowo inspektor
w Oddziale Administracyjnym
liczba stanowisk - 1
ilość etatów - 0,5 etatu
miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10
oznaczenie konkursu - A-1111-6/20


I. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie w szczególności:

1. Kompleksowe realizowanie i nadzorowanie procesów kadrowych w ustalonym zakresie.
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
3. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.
4. Ewidencja czasu pracy pracowników oraz jej rozliczanie.
5. Obsługa systemu:
• kadrowo-płacowego SAP-HR
• Płatnik - w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej
6. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości oraz analiz kadrowo-płacowych na potrzeby przełożonych, jednostki nadrzędnej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Współtworzenie planów finansowych w obszarze kadrowym.
8. Współpraca z jednostkami nadrzędnymi i podrzędnymi Sądu.
9. Archiwizowanie dokumentów.

II. Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia.
5. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z aplikacji biurowych (Word, Excel).
6. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
7. Znajomość aktów prawych regulujących funkcjonowanie sądów powszechnych.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia (preferowane kierunki: prawo, administracja - specjalność kadrowo-płacowa)
2. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.
3. Znajomość programu kadrowo-płacowego SAP HR.
4. Znajomość programu Płatnik.
5. Znajomość zagadnień z zakresu z dziedziny HR.
6. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyskrecja.
7. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku do spraw kadrowych.

V .Wykaz wymaganych dokumentów:
1. List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. A-1111-6/20, kierowany do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
2. Curriculum Vitae.
3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz inne potwierdzające posiadane wykształcenie.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);
7. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);
8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania).


V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:
1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.
2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko stażysty docelowo inspektora
„Sygnatura konkursu A-1111-6/20”

 

Informacje dodatkowe:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. z 2014r., poz. 400).
2. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.
3. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
4. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.3.
5. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
6. W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.
7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
8. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.

Rejestr zmian dla: STAŻYSTA - DOCELOWO INSPEKTOR W ODDZIALE ADMINISTRACYJNYM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-31
Publikacja w dniu:
2020-12-31
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
zamieszczenie treści