STAŻ URZĘDNICZY

WYNIKI KONKURSU

 

Zawiadomienie dotyczące III etapu konkursu

 

Zawiadomienie dotyczące II etapu konkursu

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 20.09.2016

 

OGŁASZA KONKURS

NA STAŻ URZĘDNICZY

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

wolne stanowisko: - stażysta - docelowo protokolant sądowy

liczba stanowisk: - trzy stanowiska o wymiarze 1 etat każde

miejsce pracy: - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu - A.110- 53/16

 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych.
 3. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 4. Sporządzanie wokand.

 

w tym możliwe wykonywanie czynności związanych z dostępem do informacji niejawnych.

 

II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 2. Znajomość obsługi komputera oraz znajomość techniki pracy biurowej, w tym szybkiego pisania.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty w Sądzie Okręgowym,
 7. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

 

III. Dodatkowym atutem będzie:

 

Znajomość przepisów dotyczących:

- zasad funkcjonowania sądownictwa, przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

 

IV . Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu tj. A-110-53/16
 2. Curriculum vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania);
 4. Kopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym  na  stanowisku pracy  stażysta.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);
 7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko (druk do pobrania);
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

 

1.  Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

2.  Etap drugi - sprawdzian wiedzy/praktyczny sprawdzian umiejętności

3.  Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2016r. u Kierownika  Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

 

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie „Konkurs - sygn. A-110-53/16"

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz.U.2014.400 j.t.)

2. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.

3. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu wiedzy zostaną powiadomione o jego terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy".

4. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu fakcie kwalifikacji i terminie kwalifikacji w sposób jak w pkt.2.

5. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10 w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu odsyłał.

6. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

7. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie - tel. 33 49 90 386.

 

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016r.,  poz. 922)Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);
 • Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji, ogłoszony zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( t.j. z 2014r., , poz. 1502 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. 400 z późn.zm.).

 

Rejestr zmian dla: STAŻ URZĘDNICZY

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2016-09-21
Publikacja w dniu:
2016-09-21
Opis zmiany:
zamieszczenie treści