SPECJALISTA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

                                                                                                            Załącznik nr 1

do zarządzenia Prezesa

z dnia 10 września 2019r. Nr 66/19

                                                                                                           

 

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 10 września 2019r. Nr  66/19

 

OGŁASZA KONKURS

 

NA STANOWISKO SPECJALISTY  W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

 w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej


DRUGI ETAP - LISTA 

DRUGI / TRZECI ETAP

WYNIKI KONKURSU 


 

 1. Nazwa i adres miejsca pracy: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów  w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

                     ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

 1. Oznaczenie konkursu: A.1111-12/19

 

 1. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko, w wymiarze 1 pełny  etat;

 

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów ( Dz.U. z 2016r. poz. 367), w trzech etapach:

 1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzony w dniu 14 października 2019r. w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10;

Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

 1. Etap drugi sprawdzający wiedzę specjalistyczną kandydatów i polegać będzie  na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej, stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań, przygotowanych przez komisję konkursową,  a  szczegółowo opisanych w §8 ust.3 cyt. wyżej  Rozporządzenia. Etap ten trwać będzie 90 minut, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji konkursowej. Termin drugiego etapu zostanie wskazany
 2. 3.   Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna  podczas, której komisja konkursowa sprawdzać będzie predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku.

 5. Wymagania konieczne:

a)    pełna zdolność do czynności prawnych

b)   obywatelstwo polskie lub inne, o którym mowa w art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5.08.2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 708);

c)    nieposzlakowana opinia;

d)   brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

e)    brak prowadzonych postępowań o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

f)     stan zdrowia pozywający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;

g)    ukończone wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub młodzieżą społecznie niedostosowaną albo                     3- letniej praktyki klinicznej;                                   

        6. Dodatkowe wymagania i atuty:

a)    wysoka  kultura osobista;

b)   łatwość nawiązywania relacji z osobami poddanymi badaniom;

c)    łatwość formułowania wypowiedzi na piśmie;

d)   znajomość obsługi komputera ( zwłaszcza edytora tekstu Word);

e)    dobra znajomość metod diagnostycznych stosowanych   w diagnozie intelektu, osobowości osób dorosłych, dzieci  i młodzieży;

f)     wykształcenie i praktyka w zakresie psychoterapii;

g)    znajomość metod pedagogicznych np. do diagnozy kompetencji wychowawczych;

h)   doświadczenie w pracy na stanowisku biegłego sądowego w zakresie psychologii;

i)     umiejętność pracy w zespole;

 

7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;

b)    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

c)    oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, o których mowa wyżej;

d)    oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

e)    oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

f)     oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych  (druk do pobrania)

g)    oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);

h)   zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na którym przeprowadzany jest konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego, przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;

i)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)

j)     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego  Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.  ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);

k)   Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);

 
 Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

 1. 8.   Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dnia 02 października 2019r. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą na adres:

 Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko – Biała

 z dopiskiem A-1111-12/19 

 

lub osobiście u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ust. a,b,e,f,g,i,j,k winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata;
 2. na egzaminie (pracy pisemnej) wymagana będzie wiedza z zakresu metodyki pracy biegłego sądowego, regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych, interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk psychologiczno – pedagogicznych,
 3. wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydatów wymogów formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,
 4. osoby spełniające wymogi formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu polegającego na pracy pisemnej zostaną powiadomione o jego terminie minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej listy zakwalifikowanych kandydatów (zawierającej imiona i nazwiska)  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” ;
 5. osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu, fakcie kwalifikacji i terminie kwalifikacji w sposób jak w punkcie powyższym;
 6. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;  
 7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
 8. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w pokoju nr 228.
 9. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386 lub  532.

 

 

 

Rejestr zmian dla: SPECJALISTA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-25
Publikacja w dniu:
2019-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-25
Publikacja w dniu:
2019-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-25
Publikacja w dniu:
2019-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-15
Publikacja w dniu:
2019-10-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-10
Publikacja w dniu:
2019-09-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-10
Publikacja w dniu:
2019-09-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-10
Publikacja w dniu:
2019-09-10
Opis zmiany:
b/d