Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego...

Nazwa:

Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10

Oznaczenie postępowania:

G.2070-004/2015

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 5.186.000 euro

Termin składania ofert:

Termin składania ofert po zmianie (z 29.04.2015r.):

30.04.2015r., godz.9.00

05.05.2015r., godz.9.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 82328-2015 z dn.13.04.2015r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 98278-2015 z dn.29.04.2015r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana treści SIWZ

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP - 38MB)

Załącznik nr 9 do SIWZ - zobowiązanie

 

Zmiana treści SIWZ z dn.29.04.2015r. (dotyczy zmiany nr rachunku bankowego i terminu składania ofert)

 

Odpowiedź nr 1 na pytania z dn.17.04.2015r.

Odpowiedź nr 2 na pytania z dn.21.04.2015r.

Odpowiedź nr 3 na pytania z dn.22.04.2015r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze oferty

Rejestr zmian dla: Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego...