Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego...

Nazwa:

Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10

Oznaczenie postępowania:

G.2070-006/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 5.186.000 euro

Termin składania ofert:

20.08.2014r., godz.9.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP - 29MB)

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rejestr zmian dla: Remont sali 232 w budynku Sądu Okręgowego...