Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

SSO Andrzej TRZOPEK

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

pok. 231

e-mail: prezes@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Sekretariat Prezesa

tel. 33 4990 316

fax. 33 4990 450

Pok. 230

 

Zakres czynności Prezesa Sądu Okręgowego:

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących
do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a)    kieruje działalnością administracyjną sądu ;
b)     jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, aplikantów aplikacji sędziowskiej zatrudnionych w danym sądzie;
c)     powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji
i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2)    dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości
oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
3)    podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
4)     nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów
do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
5)    przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;
6)    prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
7)    zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
8)    zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
9)    udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) w zakresie spraw karnych, dotyczących nieletnich i związanych z administracją sądową;
10)    wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);
11)    wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224
i 1830);
12)    wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224);
13)    przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie w zakresie spraw karnych i dotyczącej nieletnich;
14)    sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych w zakresie spraw karnych, dotyczących  nieletnich
i związanych z administracją sądową;
15)    podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;
16)    prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
i nieletnich;
17)    udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;
18)    organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji;
19) prowadzi listę biegłych;
20) prowadzi wykaz lekarzy sądowych.


W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, Prezes Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej sprawuje nadzór administracyjny
nad działalnością Sądów Rejonowych: w Bielsku-Białej, w Cieszynie i w Żywcu. Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
edycja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych