Praktyki studenckie

Warunki oraz zasady odbywania praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, Sądach Rejonowych tut. Okręgu,  jednostkach kuratorskiej służby sądowej, Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Bielsku-Białej

 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom odbycie praktyk studenckich.

Praktyki studenckie w poszczególnych Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w podległych Sądach Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie oraz Żywcu dostępne są dla studentów kierunków: prawo i administracja.

Dla studentów innych kierunków w tym m.in.: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, istnieje możliwość odbycia praktyk w jednostkach kuratorskiej służby sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Natomiast Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Bielsku-Białej przyjmuje na praktyki zawodowe studentów po IV roku psychologii ze specjalizacją psychologia sądowa.

Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym
w Bielsku-Białej, sądach podległych, jednostkach kuratorskiej służby sądowej czy Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów wymagane jest:

1.    Przygotowanie wzoru porozumienia, które ma zostać zawarte między uczelnią a Prezesem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

a) wymogi formalne porozumienia:

1. imię i nazwisko studenta,
2. proponowany termin rozpoczęcia,
3. proponowany okres trwania praktyki,
4. szczególne warunki odbywania praktyki,
5. sąd i wydział, w którym student ma odbyć praktykę (w przypadku praktyki kuratorskiej Sąd Rejonowy i pion kurateli- karna lub rodzinna) lub Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
6. klauzula o nieodpłatności praktyki
7. klauzula o objęciu studenta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

2.    Nadesłanie na adres:
Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała

kompletu dokumentów w tym:
•    podania studenta skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki ze wskazaniem adresu kontaktowego i numeru telefonu studenta
•    przedmiotowego porozumienia z podpisem osoby kierującej na praktykę (rektor, dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni itp.) 
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
•    planu i zakresu praktyki dla danego studenta sporządzonego przez uczelnię
•    oświadczenia RODO (do pobrania)Po dokonaniu wewnętrznych uzgodnień dotyczących terminu praktyki (ewentualnej modyfikacji terminu), Sądu (Wydziału/pionu kurateli, OZSS),
w którym praktyka ma mieć miejsce oraz uzyskaniu aprobaty Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w zakresie poczynionych uzgodnień, praktykant zostaje zawiadomiony telefonicznie lub pisemnie o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki;

Jeden podpisany egzemplarz porozumienia zostaje zwrócony uczelni.UWAGA !

•    Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk
(dokumenty niekompletne nie będą honorowane)

•    Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk
w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej


Poniżej znajduje się przykładowy wzór porozumienia o przeprowadzeniu praktyki studenckiej.

Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-08-17
Publikacja w dniu:
2011-08-17
Opis zmiany:
zamieszczenie informacji