Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia...

Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.251-011/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 134.000 euro

Termin składania ofert:

14.10.2014r., godz.9.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób - zmiana 10.10.2014r.

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - 10.10.2014r.

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyniku postępowania

Rejestr zmian dla: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia...