Lekarze sądowi

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007r.  o lekarzu sądowym ( Dz.U. z 2007r. Nr 123 poz. 849)

 

Działalność lekarza sądowego jest unormowana ustawą o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.)
W myśl powołanej ustawy lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1)    ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3)    nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4)    ma nieposzlakowaną opinię;
5)    uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6)    ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.
Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.
W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń, lekarzowi sądowemu od dnia 1 grudnia 2012r. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł.

Lekarz sądowy prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń.
Rejestr prowadzi się w formie pisemnej, odrębnie na każdy rok kalendarzowy.
Po zakończeniu roku kalendarzowego, a także w razie rozwiązania umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego, lekarz sądowy niezwłocznie przekazuje rejestr do właściwego sądu okręgowego.

 

Załącznik: Lista lekarzy sądowych

 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-12-07
Publikacja w dniu:
2012-12-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-08-14
Publikacja w dniu:
2012-08-14
Opis zmiany:
aktualizacja listy lekarzy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-04-12
Publikacja w dniu:
2011-04-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych