Kuratorzy KRS

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW  NA  KURATORÓW  KRAJOWEGO  REJESTRU  SĄDOWEGO


Kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142) wpisuje na listę Prezes Sądu Okręgowego, po spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz. U. 2014, 336).

Kandydat na kuratora powinien:
•    posiadać wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;
•    nie być karany za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
•    nie być wpisany  do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego jako osoba, wobec której orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
•    nie być odwołany prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka lub kuratora z powodu nienależytego  pełnienia obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę kandydatów na kuratora  powinna złożyć następujące dokumenty:
1.    wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o wpis na listę kandydatów na kuratorów wraz z danymi osobowymi, niezbędnymi do wpisu na listę:
•    adres do korespondencji oraz numer telefonu,
•    numer PESEL,
•    datę i miejsce urodzenia,
•    wykształcenie z uwzględnieniem ukończonego kierunku studiów, w tym również podyplomowych oraz daty ich ukończenia
2.    kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku prawniczym, administracyjnym, bądź ekonomicznym; (adwokat, radca prawny, biegły rewident i osoba posiadająca licencję syndyka – obecnie doradcy restrukturyzacyjnego  są zwolnieni od obowiązku składania odpisu dyplomu – są natomiast zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonywanie w/w zawodów);
3.    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
4.    zaświadczenie z Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, iż kandydat nie figuruje w wykazie dłużników niewypłacalnych jako osoba,  wobec której orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
5.    pisemne oświadczenie, iż kandydat nie był odwołany prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka lub kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;
6.    potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,- zł na konto Urzędu Miasta w Bielsku – Białej, tytułem „wydania decyzji o wpisie na listę kandydatów na kuratorów KRS:
Wydział Dochodów Budżetowych
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Dokumenty wymienione wyżej należy składać w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu – pokój nr 233 (II piętro), telefon  bezpośredni: 33/49 90 311.

W przypadku, gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić ich oryginały – celem potwierdzenia zgodności.

 

Informacja dla kandydatów 2016

Aktualna lista kandydatów na kuratorów KRS

Rejestr zmian dla: Kuratorzy KRS

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2010-11-30
Publikacja w dniu:
2010-11-30
Opis zmiany:
b/d