KURATOR ZAWODOWY W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
ogłasza nabór na stanowisko
kuratora zawodowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej

 

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

DRUGI ETAP - LISTA KANDYDATÓW

INFORMACJA O WYNIKU II ETAPU KONKURSU

 

z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy jednego etatu zawodowego kuratora sądowego.

2. O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby spełniające wymogi formalne określone w art. 5 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 167) które złożą następujące dokumenty:
• Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej o nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania na stanowisko kuratora zawodowego sądowego;
• Kopię dyplomu lub dyplomów potwierdzających posiadanie ustawowo wymaganego wykształcenia;
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);
• Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego i potwierdzenie, ze aktualnie w stosunku do kandydata nie jest prowadzone postępowanie o czyny z tych kategorii (druk do pobrania);
• Notarialnie potwierdzoną kopię aktu mianowania kuratorem zawodowym;
• Notarialnie potwierdzoną kopię ostatniej decyzji o nadaniu stopnia służbowego (dotyczy osób posiadających wyższy stopień służbowy niż kurator zawodowy); .
• Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie w charakterze zawodowego kuratora sądowego lub w przypadku osób, nie wykonujących aktualnie zawodu kuratora sądowego, świadectwo pracy;
• Opinię kuratora okręgowego o kandydacie (w przypadku osób nie wykonujących aktualnie zawodu kuratora sądowego, opinia powinna zostać wydana przez kuratora okręgowego z okręgu, w którym kandydat po raz ostatni wykonywał obowiązki kuratora sądowego);
• Curriculum Vita;
• Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania);
• Zdjęcie
• Świadectwa, dyplomy, certyfikaty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (druk do pobrania);
• Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników (druk do pobrania);

3. Oferty oznaczone symbolem A-1111-9/20 zawierające komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2020 roku w siedzibie Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej – 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 10, pokój 234.

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data doręczenia. Zgłoszenia, których wpływ nastąpi po upływie zakreślonego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Procedura naboru obejmuje dwa etapy:
• I etap – weryfikacja dokumentów (do 24 grudnia 2020 roku)
• II etap – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

5. Postępowanie kwalifikacyjne w pierwszym etapie przeprowadza Kurator Okręgowy i jego Zastępca, a w etapach kolejnych komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

6. Informacja o wynikach poszczególnych etapów procedury naboru, a także terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, opublikowana zostanie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w zakładce oferty pracy.

Rejestr zmian dla: KURATOR ZAWODOWY W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-30
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-30
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-29
Publikacja w dniu:
2020-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-23
Publikacja w dniu:
2020-12-23
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-11-26
Publikacja w dniu:
2020-11-26
Opis zmiany:
zamieszczenie treści