KURATOR ZAWODOWY / APLIKANT KURATORSKI

WYNIKI KONKURSU

 

ZAWIADOMIENIE O CZĘŚCI USTNEJ II ETAP


WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ II ETAPU

 

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE II ETAPU

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia Prezesa
z dnia 28 września 2017r. Nr 53/17


Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Zarządzeniem z dnia 28 września 2017r. Nr 53/17

OGŁASZA
NABÓR W FORMIE KONKURSU
NA STANOWISKO KURATORA ZAWODOWEGO
W SĄDZIE REJONOWYM W CIESZYNIE W PIONIE RODZINNYM


w przypadku braku zgłoszeń

KONKURS NA STANOWISKO APLIKANTA KURATORSKIEGO – W SĄDZIE REJONOWYM W CIESZYNIE W PIONIE RODZINNYM

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia kuratorów   zawodowych lub osób, które odbyły aplikację kuratorską i zdały egzamin kuratorski.
W przypadku braku w/w osób zostanie przeprowadzony konkurs na  aplikanta kuratorskiego.

 


1.    Nazwa i adres Sądu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała


2.    Oznaczenie konkursu: A 1111- 4/17

3.    Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko - kurator sądowy lub aplikant kuratorski

4.    Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia  27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 795)  w dwóch etapach:
1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzona w dniu 8 listopada 2017r. Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu;

2. Etap drugi – egzamin dla:
kuratorów zawodowych w formie ustnej i pisemnej (regulamin  w załączeniu) w dniu 23.11.2017r.                         
- kandydatów na aplikantów kuratorskich w dniach 23.11.2017r. (część pisemna) i 29.11.2017r. część ustna (regulamin w załączeniu).

5.    Wymagania konieczne dotyczące kandydatów na kuratorów zawodowych:
a)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
b)    nieskazitelny charakter;
c)    ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
d)     zdolność ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków kuratora sądowego
e)    ukończona aplikacja kuratorska (za wyjątkiem sytuacji, gdy Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o zwolnieniu od obowiązku odbycia aplikacji kuratorskiej i od złożenia egzaminu kuratorskiego),
f)    zdany egzamin kuratorski.
6. Wymagania konieczne dotyczące kandydatów na aplikację kuratorską:
a)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
b)    nieskazitelny charakter;
c)    ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
d)     zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora sądowego.
7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata na kuratora zawodowego:
a)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku kuratora zawodowego, z podaniem oznaczenia konkursu;
b)    własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
c)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych magisterskich oraz podyplomowych
d)     opinia kuratora okręgowego dotycząca dotychczasowego sposobu wypełniania przez kandydata obowiązków służbowych ewentualnie kopia ostatniej wizytacji i lustracji dotyczącej kandydata,
e)     w przypadku osób, które zdały tylko egzamin kuratorski – opinia na temat przebiegu aplikacji kuratorskiej sporządzonej przez patrona i kuratora okręgowego,
f)    oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza zaświadczenia  o zdolności do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego, wystawione przez lekarza uprawnionego i psychologa uprawnionego wystawione nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed zgłoszeniem kandydatury -  art. 5 ust.1 pkt 3 w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( Dz. U. z 2014r., poz. 1293);
g)    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);
h)    oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);
i)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
j)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (druk do pobrania);

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

8.    Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata na aplikację kuratorską:
a)    podanie (list motywacyjny) na stanowisko aplikant kuratorski, z podaniem oznaczenia konkursu;
b)    własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
c)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych magisterskich oraz podyplomowych
d)    pozazawodowa działalność: np. wolontariat, kuratela społeczna (w przypadku pełnienia funkcji kuratora społecznego opinia dotychczasowego kuratora zawodowego na temat wykonywania obowiązków).
e)    oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza zaświadczenia o zdolności do podjęcia obowiązków aplikanta kuratorskiego, wystawione przez lekarza uprawnionego i psychologa uprawnionego wystawione nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed zgłoszeniem kandydatury -  art. 5 ust.1 pkt 3 w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( Dz. U. z 2014r., poz. 1293);
f)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego - art.72 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ( Dz. U. z 2014r., poz. 795);
g)     oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);
h)    oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);
i)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
j)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (druk do pobrania);


9.    Komplet dokumentów opatrzonych oznaczeniem konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( II piętro, pokój nr 228), lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała 
z dopiskiem A -1111-4/17W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.


Informacje dodatkowe:

1.    Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001r.o kuratorach sądowych (t.j.Dz.U. z 2014r. poz 795).
2.    Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ust. a,g,h,i,j oraz pkt 8 a,g,h,i,j - winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, natomiast życiorys winien być własnoręcznie sporządzony i podpisany przez kandydata.
3.    Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228.
4.    Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Ofert pracy” i zawierać będzie w szczególności:
a)    imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs oraz wynik kandydata
b)    rezerwową listę kandydatów oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona;
5.    Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
6.    Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386 lub 0 33 49 90 486
lub 0 33 49 90 322


Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016., poz. 922 z późń.zm. ) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:
•    Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Cieszyńska 10);
•    Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko kuratora zawodowego / aplikanta kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ogłoszony zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 28.09.2017r., Nr 53/17, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;
•    Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
•    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. z 2016r., poz. 1666 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Rejestr zmian dla: KURATOR ZAWODOWY / APLIKANT KURATORSKI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d