KSIĘGOWY / KSIĘGOWA W ODDZIALE FINANSOWYM

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
zarządzeniem z dnia 07 października 2019r.
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO/KSIĘGOWEJ
W ODDZIALE FINANSOWYM
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

wolne stanowisko - księgowy/księgowa w Oddziale Finansowym
liczba stanowisk - 1
ilość etatów - 1 ( pełny wymiar czasu pracy)
miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10
oznaczenie konkursu - A-1111-13/19

 

WYNIKI NABORU 

DRUGI ETAP - ZAWIADOMIENIE

 

I. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku księgowego/księgowej należeć będzie m. in.:

1. Formalno–rachunkowa weryfikacja dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych
2. Dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie ZSRK (SAP).
3. Odpowiedzialność za terminową i prawidłową realizację zobowiązań z zakresu wydatków budżetowych.
4. Sporządzanie przelewów bankowych w zakresie zobowiązań.
5. Sporządzanie raportów, zestawień, harmonogramów oraz zapotrzebowań na środki w zakresie wydatków budżetowych.
6. Analiza wprowadzonych zapisów, uzgadnianie kont, przygotowanie danych do sprawozdań budżetowych.
7. Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska.
8. Archiwizowanie dokumentów w ramach zajmowanego stanowiska.

II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (preferowane w kierunku rachunkowości, podatków i finansów publicznych).
5. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z aplikacji biurowych (Word, Excel).
6. Umiejętność obsługi informatycznych programów finansowo-księgowych (preferowana znajomość systemu SAP).
7. Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności następujących przepisów:
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2019r., poz.351 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019r., poz.1387 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019r., poz.869 z późn.zm.),
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012r., poz.1476 z późn.zm.),
- ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz.U.2018r., poz.577 z póź.zm.)
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019r., poz.1141 z późn.zm.) – w stosownym zakresie.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego/księgowej w Sądzie Okręgowym.
9. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

III. Dodatkowym atutem będzie:

Doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości w jednostkach budżetowych.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. A-1111-13/19, kierowany do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
2. Curriculum Vitae.
3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy księgowy/księgowa.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);
8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);
9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania).

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.
2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2019r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko księgowego/księgowej”
„Sygnatura konkursu A-1111-13/19”

 

Informacje dodatkowe:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. z 2014r., poz. 400).
2. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.
3. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
4. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.3.
5. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
6. W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.
7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
8. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.

Rejestr zmian dla: KSIĘGOWY / KSIĘGOWA W ODDZIALE FINANSOWYM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-11-12
Publikacja w dniu:
2019-11-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-31
Publikacja w dniu:
2019-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-07
Publikacja w dniu:
2019-10-07
Opis zmiany:
zamieszczenie treści