INSPEKTOR ds. zamówień publicznych i remontów

Zawiadomienie o wynikach II etapu konkursu

 

Zawiadomnienie w sprawie II etapu konkursu

 

WYNIKI KONKURSU

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 20.09.2016r.

 

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I REMONTÓW

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

wolne stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych i remontów

liczba stanowisk - jedno o wymiarze 1/2 etatu z możliwością rozszerzenia do 1 etatu

miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu - A-110-54/16

 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych i remontów:

 

 1. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,  w tym uczestnictwo w komisjach przetargowych oraz zamieszczanie ogłoszeń związanych z zamówieniami publicznymi oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 2. Planowanie, przygotowywanie, organizowanie i nadzorowanie sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych środków trwałych.
 3. Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie przeglądów obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych i książek rewizyjnych urządzeń technicznych, a także nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym.
 4. Czynności związane z zaopatrzeniem sądu w sprzęt, materiały oraz zlecaniem usług.

 

 

II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

 

1.      Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze).

2.      Wiedza w zakresie:

-           przepisów prawa zamówień publicznych,

-           prawa budowlanego i zasad eksploatacji obiektów budowlanych oraz przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami.

4.   Pełna zdolność do czynności prawnych.

5.   Nieposzlakowana opinia,

6.   Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora  w Sądzie Okręgowym,

8.   Znajomość obsługi komputera ( w tym korzystania z aplikacji biurowych Word, Excel)  oraz techniki pracy biurowej.

9.   Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

III. Dodatkowym atutem będzie:

 

Znajomość przepisów dotyczących:

-           zasad funkcjonowania sądownictwa oraz prowadzenia gospodarki finansowej  i działalności inwestycyjnej sądów,

-           finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-           podstawowych zasad rachunkowości.

 

IV . Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu tj. A-110-54/16
 2. Curriculum vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania);
 4. Kopia  dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym  na  stanowisku pracy  inspektor.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);
 7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko (druk do pobrania);
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

 

1.      Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

2.      Etap drugi - sprawdzian wiedzy.

3.      Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  4 października 2016r. u Kierownika  Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok.  Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

 

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie „Konkurs - sygn. A-110-54/16"

 

Informacje dodatkowe:

 

1.      Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz.U.2014.400 j.t.)

2.      Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.

3.      Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu wiedzy zostaną powiadomione o jego terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy".

4.      Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu fakcie kwalifikacji i terminie kwalifikacji w sposób jak w pkt.2.

5.      Osoby niedopuszczone do dalszych etapów zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10 w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu odsyłał.

6.      Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

7.      Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie - tel. 33 49 90 386.

 

 

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016r.,  poz. 922)Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);
 • Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji, ogłoszony zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( t.j. z 2014r., , poz. 1502 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. 400 z późn.zm.).

 

Rejestr zmian dla: INSPEKTOR ds. zamówień publicznych i remontów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2016-09-21
Publikacja w dniu:
2016-09-21
Opis zmiany:
zamieszczenie treści