Informacje dla interesantów

Zarządzenie nr 86/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręowego w Bielsku-Białej z dnia 29.05.2020r.

W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, na terenie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, od dnia 1 czerwca 2020 roku do odwołania, obowiązują następujące zasady:

- Wejście do budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej dla Interesantów odbywa się wyłącznie przez główne wejście od ulicy Cieszyńskiej 10.

Na terenie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, oprócz osób w nim pracujących, mogą przebywać wyłącznie osoby:
1. wezwane lub zawiadomione o terminie rozprawy/posiedzenia oraz te, które wykażą uprawnienie do wzięcia udziału w konkretnej sprawie sądowej, w tym w charakterze publiczności. W razie wątpliwości ochrona umożliwia wejście określonej osobie po uzgodnieniu tego z Przewodniczącym właściwego Wydziału lub Przewodniczącym rozprawy/posiedzenia lub Kierownikiem właściwego Sekretariatu. Wejście takich osób możliwe jest nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy/posiedzenia;
2. korzystające z usług Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Krajowego Rejestru Karnego, Czytelni Akt, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów,
VII Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej;
3. wykonujące czynności służbowe;
4. posiadające kartę wstępu na określoną rozprawę/posiedzenie w charakterze publiczności lub przedstawiciela środków masowego przekazu.


- Do budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej mogą wejść wyłącznie osoby w maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos. Noszenie maseczek przez cały czas pobytu na terenie Sądu jest obowiązkowe. Twarz należy odsłonić na polecenie Przewodniczącego rozprawy/posiedzenia lub pracownika ochrony. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie te osoby, którym zwolnienie takie przysługuje na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- Obowiązkowe jest poddanie się dezynfekcji rąk.
- Wejście do budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej możliwe jest nie wcześniej niż  10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy/posiedzenia.
- Osoby przebywające w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej mają obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od innych osób na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- Zasiadanie na ławkach znajdujących w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej jest dopuszczalne wyłącznie w oznaczonych miejscach.

- Po ukończeniu czynności, z którymi związany był pobyt na terenie Sadu Okręgowego w Bielsku-Białej każda osoba jest zobowiązana do niezwłocznego opuszczenia budynku, chyba że zamierza skorzystać z dostępnych dla Interesantów usług.
- Osoby wychodzące z sal rozpraw o numerach 20, 131, 137, 232 kierują się do wyjścia głównego znajdującego się przy ul. Cieszyńskiej 10 (na parter budynku). Osoby korzystające z pozostałych sal rozpraw kierują się do wyjścia znajdującego się od strony ul. Sobieskiego (na pierwszym piętrze budynku). W celu sprawnego opuszczenia budynku należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenia dróg wyjść z budynku, znajdujących się na ścianach oraz stosować się do poleceń pracowników ochrony i policji sądowej.
- Szatnia Sądu dla Interesantów jest nieczynna.
- Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego czynne są w godzinach urzędowania Sądu, przy czym
w godzinach od 11.00 do 11.30 Interesantów nie przyjmuje się z uwagi na przerwę w celu zdezynfekowania pomieszczeń.
- Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów nie przyjmują Interesantów.
- W pismach kierowanych do Sądu prosimy o podawanie numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej (e- mail).

 

Uprasza się aby na teren Sądu nie wchodziły osoby, które:
• zaobserwowały u siebie objawy takie jak kaszel, gorączka, duszność, co mogłoby wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
• miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną;
• przebywały w strefach szczególnie zagrożonych wirusem lub miały kontakt z taką osobą;

osoby takie powinny bezzwłocznie powiadomić Sanepid - nr telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej 
504 022 816 lub 514 122 992.

Zaleca się w dalszym ciągu korzystnie z:
- Biura Obsługi Interesantów za pośrednictwem kontaktu telefonicznego (tel. - 33 49 90 480 oraz 33 49 90 481), bądź elektronicznego (e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl) z interesantami Sądu,
- Punktu Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem e-Platforma MS Krajowy Rejestr Karny lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-10-06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-08-12
Publikacja w dniu:
2020-08-12
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Tomasz Sokół
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-01
Publikacja w dniu:
2020-04-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-27
Publikacja w dniu:
2020-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-27
Publikacja w dniu:
2020-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja treści