Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

 

Dyrektor Sądu Okręgowego Załącznik Nr 1

w Bielsku-Białej do Zarządzenia Nr 8/2017

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 30.08.2017r.

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ


ZAWIADOMIENIE - DRUGI ETAP

 

wolne stanowisko - specjalista ds. inwestycji i remontów

liczba stanowisk - 1

ilość etatów - 1

miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu - A.1111-2/17

I. Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku należeć będzie m. in.:

 1. Opracowywanie planów w zakresie remontów i inwestycji wraz z elementami rozliczania nadzorowanych zadań,
 2. Opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentacje techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w imieniu inwestora z organami nadzoru,
 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami remontowymi lub inwestycyjnymi,
 4. Organizowanie i nadzorowanie przeglądów obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych i książek rewizyjnych urządzeń technicznych oraz nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym.
 5. Współudział w przygotowywaniu przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

1. Ukończone studia wyższe, uzyskany tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera

2. Wiedza w zakresie:

-procesów budowlanych, prawa budowlanego,
-zasad eksploatacji obiektów budowlanych i przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami,
- zasad prowadzenia inwestycji finansowanych z budżetu państwa

4. Pełna zdolność do czynności prawnych

5. Nieposzlakowana opinia

6. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

8. Znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera

9. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1. Posiadanie uprawnień do nadzorowania robót budowlanych ,

2. Wiedza i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania projektami,

3. Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania sądownictwa - prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów.

IV . Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu tj. A-1111-2/17;
 2. Curriculum vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy ( druk do pobrania );
 4. Kopia dyplomu/świadectwa ostatniej ukończonej szkoły;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( druk do pobrania);
 6. Zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy specjalisty ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko ( druk do pobrania);
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnychi obywatelskich ( druk do pobrania);

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnieniawymagań formalnych i dodatkowych,

 1. Etap drugi - sprawdzian wiedzy,
 2. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10 ;43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie „Konkurs - A.1111-2/17”

Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.

2. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu wiedzy zostaną powiadomione o jego terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

3. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu fakcie kwalifikacji i terminie kwalifikacji w sposób jak w pkt.2.

4. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10 w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu odsyłał.

5. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

6. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 33 49 90 386.

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późń.zm.)Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje, że:

· Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);

· Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych, ogłoszony zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 30.08.2017., Nr 8 /2017, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;

· Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

· Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( t.j. z 2016r., poz.1666 późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. 400 z późn.zm.).

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2017-09-06
Publikacja w dniu:
2017-09-06
Opis zmiany:
umieszczenie