Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą z późn. zm.  z dniem 1.01.2016 roku stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·młodzież do 26. roku życia,

·osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

·osoby, które ukończyły 65. lat,

·osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·kombatanci,

·weterani,

·zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

· kobiety w ciązy*,

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobet w ciąży udzielana jest w zakrecie związnanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),- wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)  – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w powyższej ustawie;

5) która nie ukończyła 26 lat - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) która ukończyła 65 lat - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,

8) która jest w ciąży - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

 

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy  nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·prawa pracy,

·przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·prawa cywilnego,

·spraw karnych,

·spraw administracyjnych,

·ubezpieczenia społecznego,

·spraw rodzinnych,

·prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Bliższe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w intrenecie pod adresem

 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Bielska- Białej i powiatu bielsko – bialskiego.

 

 

Punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałki  1500 - 1900

-          wtorki  1400 – 1800

-          środy  1515 - 1915

-          czwartki  830 - 1230

-          piątki  830 – 1230

 

 

Punkt: Bielsko – Biała plac Opatrzności Bożej 18, tel. 517-908-257

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-         poniedziałki  1200 - 1600

-          wtorki  1200 - 1600

-          środy  1200 - 1600

-          czwartki  1300 - 1700

-          piątki  800 - 1200

 

 

Punkt: Bielsko-Biała ul. 1 Maja 17tel. 504 –325-862

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-         poniedziałki  1100 - 1500

-          wtorki  800 - 1200

-          środy  1100 - 1500

-          czwartki  1130 - 1530

-          piątki  800 - 1200

 

Punkt: Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejętności 1A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-         poniedziałki  1200 - 1600

-          wtorki 1400 - 1800

-          środy  1200 - 1600

-          czwartki  1300 - 1700

-          piątki  800 -1200

 

 

Punkt: Bielsko-Biała ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek - Piątek: godz. 08.00 - 12.00

środa: 9.00- 13.00

czwartek: 13.00- 17.00

piątek: 9.00- 13.00

 

Punkt:  Bielsko-Biała ul. Józefa Lompy 7

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  900 - 1300

-          wtorki  1400 - 1800

-          środy  900 - 1300

-          czwartki  900 - 1300

-          piątki  1400 - 1800

 

Punkt: Bielsko-Biała, ul. Bratków 16,  tel. 517-908-437

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  830 – 1230

-          wtorki 1500 - 1900

-          środy  830 – 1230

-          czwartki  830 - 1230

-          piątki  1500 -1900

 

Punkt: Bielsku-Białej - Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 Starostwo Powiatowe

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek - w godzinach od 9.00 do 13.00

- czwartek – od 13.00 do 17.00.

 

Punkt: Czechowice-Dziedzice – ul. Nad Białką 1B- budynek przychodni

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek i czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00

- wtorek, środa i piątek – w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

Punkt: Bestwina, ul. Krakowska 111 budynek Urząd Gminy.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 13.00

- środa – w godzinach od 11.30 – 15.30

 

 

Punkt:  Buczkowice ul. Lipowska 730 budynek Urzędu Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek: 12.00- 16.00

- czwartek: 9.00- 13.00

 

 

 

Punkt:  Bystra ul. Fałata 2 k Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- środa – w godzinach 9.00 do 13.00

- piątek – w godzinach od 14.00 do 18.00

 

Punkt: Jasienica – Jasienica 845 budynek Urzędu Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek – w godzinach od 11.00 do 15.00

- czwartek i piątek – w godzinach od 9.00 do 13.00

 

 

Punkt: budynek „Pod Goruszką” w Jaworzu ul. Szkolna 97.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek – w godzinach od 16.00 do 20.00

- środa – w godzinach 9.00 do 13.00.

 

Punkt: Kozy ul. Krakowska 4 budynek Urzędu Gminy.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek w godzinach od 13.30 do 15.30

- wtorek – w godzinach od 13.00 do 17.00

- czwartek – w godzinach do 11.30 do 15.30

 

Punkt : Porąbce ul. Krakowska 3. Budynek Urząd G miny

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek - w godzinach 9.00 do 12.00

- wtorek – w godzinach 14.00 do 17.00

- środa – w godzinach od 9.00 do 13.00

 

Punkt: Szczyrk ul. Beskidzka 4, budynek Urząd Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek – w godzinach od 11.30 do 15.30

 

Punkt:  Wilamowice ul. Paderewskiego 3.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek  – w godzinach 9.00 do 13.00

- czwartek – w godzinach 9.00 do 13.00

- piątek – w godzinach 14.00 do 18.00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Cieszyna i powiatu cieszyńskiego

 

Punkt:  Brenna ul. Wyzwolenia 77 budynek Urzędu Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- środa godz. 10.00-15.00

- piątek godz. 9.00- 14.00

 

 

Punkt: Chybie ul. Bielska 78 budynek Urzędu Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00-12.00

- wtorek godz. 12.30 - 16.30

- środa godz. 11.00- 15.00

- czwartek godz. 8.00- 12.00

- piątek godz. 8.00- 12.00

 

 

Punkt: Cieszyn ul. Bielska 4 Szpital Śląskibudynek pawilonu Diagnostyczno –Zabiegowego wejście A 3

Rejestracja telefoniczna (33) 445 70 11 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 12.00

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 13.00- 17.00

- wtorek godz. 13.00- 17.00

- środa godz. 15.00- 19.00

- czwartek godz. 15.00- 19.00

- piątek godz. 8.00- 12.00

 

 

Punkt: Dębowiec, Gumna 134 budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-13.00,

 

 

Punkt : Goleszów ul. Cieszyńska 29 lokal 22 GOPS

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 9.00 do 14.00,

- piątek godz. 9.00 do 14.00

 

 

 

 

Punkt: Hażlach ul. Gówna 57 budynek Urzędu Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 15.30 do 19.30

- wtorek  godz. 15.30 do 18.30,

- czwartek godz. 15.30 do 18.30

 

 

Punkt: Pogwizdów ul. Katowicka 5 budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- środa godz.12.00 do 18.00.

- piątek godz. 12.00 do 16.00

 

 

Punkt: Skoczów ul. Mickiewicza 9 lokal 3 Centrum Kultury

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 8.00 do 12.00,

- środa godz. 12.00 do 16.00

- czwartek godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz.8.00 do 12.00

 

 

Punkt: Wisła Pl. B. Hoffa 3 lokal 6 MOPS

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- wtorek godz. 8.00 do 16.00,

- środa godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz. 8.00 do 16.00

 

 

Punkt : Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 Budynek Urzędu Gminy

Rejestracja telefoniczna (33) 445 70 11 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 12.00

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 8.00 do 12.00,

-środa godz. 14.00 do 18.00,

- czwartek godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz. 13.00 do 17.00

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Żywca
i powiatu żywieckiego

 

Punkt: Żywiec ul. Krasińskiego 13 budynek starostwa

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 9.00 do 13.00,

- wtorek godz. 9.00 do 13.00,

- środa godz. 12.30 do 16.30,

- czwartek godz. 9.00 do 13.00,

- piątek godz. 11.00 do 15.00.

 

 

Punkt: Żywiec ul. Ks. Pr.S. Słonki 24 Centrum Pomocy Rodzinie

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- od poniedziałku do piątku godz. 14.30 do 18.30

 

 

Punkt: Gilowice ul. Krakowska 40 budynek Urzędu Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 13.00 do 17.00,

-wtorek godz. 13.00 do 17.00,

- środa godz. 9.00 do 13.00,

- czwartek godz. 12.00 do 16.00,

- piątek godz. 12.00 do 16.00

 

 

Punkt: Jeleśnia ul. Plebańska 1 budynek Urzędu Gminy

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek  godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 12.00 do 16.00,

- środa godz. 14.00 do 18.00,

- czwartek godz. 8.00 do 12.00,

- piątek godz. 12.00 do 16.00

 

 

Punkt: Łodygowice Pl. Wolności 4 Centrum Kultury

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 13.00 do 17.00,

- wtorek godz. 11.00 do 15.00,

- środa godz. 13.00 do 17.00,

- czwartek godz. 11.00 do 15.00,

- piątek godz. 11.00 do 15.00

 

 

Punkt : Rajcza ul. Parkowa 2 Gminny Ośrodek Kultury

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poniedziałek godz. 8.00 do 12.00,

- wtorek godz. 13.00 do 17.00,

- środa godz. 13.00 do 17.00,

- czwartek godz. 12.00 do 16.00,

- piątek godz. 12.00 do 16.00

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-16
Publikacja w dniu:
2018-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2017-06-01
Publikacja w dniu:
2017-06-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści