Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

Maciej PAPERZ

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

pok. 417

email: dyrektor@bielsko-biala.so.gov.pl

tel. 33 4990361

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dyrektor sądu:

 1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1
tej ustawy;

2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

 

3)   jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

 

4)   określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;

 

5)   reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;

 

6)   dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa
w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r.. Regulamin urzędowania sądów powszechnych czynności Dyrektora sądu obejmują
w szczególności:

1)   nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio
z działalnością orzeczniczą;

2)   koordynowanie działalności komórek organizacyjnych sądu oraz organizowanie
w porozumieniu z prezesem sądu współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi
i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu;

3)   zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym prezesowi sądu, w tym ogłaszanie ewakuacji sądu;

4)   zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;

5)   zapewnienie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji;

6)   współpracę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizację szkoleń podległych pracowników.

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, do zadań i kompetencji Dyrektora sądu jako dysponenta trzeciego stopnia należy:

1)   przygotowywanie przy współpracy z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego odpowiednio;

a)  sądu apelacyjnego,

b)  sądu okręgowego, z tym że w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, projekt planu finansowego stanowi sumę pomocniczych projektów planów finansowych sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych, zaś plan finansowy stanowi sumę pomocniczych planów finansowych sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych,

c)  sądu rejonowego, w którym powołano dyrektora sądu lub w którym stanowisko dyrektora sądu nie jest obsadzone

-   a następnie wykonywanie budżetu danego sądu;

2)   przygotowywanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym odpowiednio;

a)  sądu apelacyjnego,

b)  sądu okręgowego, z tym że w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, projekt planu finansowego wydatków w układzie zadaniowym stanowi sumę pomocniczych projektów planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych, zaś plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym stanowi sumę pomocniczych planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych,

c)  sądu rejonowego, w którym powołano dyrektora sądu lub w którym stanowisko dyrektora sądu nie jest obsadzone

-   a następnie wykonywanie budżetu danego sądu w układzie zadaniowym;

3)   opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogramu realizacji budżetu danego sądu;

4)  (9) dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2
i 3, oraz rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa
w art. 83a ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

5)   sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

6)   zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;

7)   organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w odpowiednim sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;

8)   uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym danego sądu;

9)  (10) inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądu;

10)  prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio:

a)  sądu apelacyjnego - na podstawie art. 179 § 3 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,

b)  sądu okręgowego - na podstawie art. 179 § 3 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i w razie przekazania wykonywanie zadań inwestycyjnych na podstawie
art. 179 § 4 tej ustawy.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2015-07-08
Publikacja w dniu:
2015-07-08
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2013-02-15
Publikacja w dniu:
2013-02-15
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-03-01
Publikacja w dniu:
2011-03-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych