Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.)  powszechność dostępu do informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu (www.bielsko-biala.so.gov.pl), która jednocześnie pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej.

W przypadku braku informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, dostęp do informacji publicznej jest realizowany poprzez jej udostępnienie na wniosek.

Zainteresowana strona określa w stosownym wniosku formę w jakiej dostęp do informacji publicznej ma zostać zrealizowany (wzór podany w odnośniku poniżej).

Dopuszcza się możliwość stosowania innych wniosków z tym jednak zastrzeżeniem, że czytelnie określają żądania strony co do przedmiotu, zakresu i sposobu udostępniania informacji publicznej.

Jeżeli udzielana informacja publiczna, która znajduje się w zasobach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ma posiadać formę pisemną, zainteresowana strona zaznaczając to na wniosku, składa go w Biurze Podawczym Sądu bądź przesyła drogą pocztową.

Jeżeli- zgodnie z wnioskiem - informacja ma zostać udzielona w innej formie aniżeli pisemna, zainteresowany składa go w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Ogłoszeniu Nr 1/11 Prezesa tutejszego Sądu z dnia 03 lutego 2011r. (treść podana w odnośniku poniżej)

Odmawia się udzielenia żądanej przez stronę informacji, jeżeli nie stanowi ona informacji publicznej lub jako informacja publiczna podlega ograniczeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198).

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a decyzja wraz z uzasadnieniem wydawana jest przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Stronie, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia odwołania stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej stwarza konieczność poniesienia dodatkowych nakładów pracy bądź przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w szczególności zapisania żądanych informacji na nośniku elektronicznym, wykonania kserokopii lub wydruku, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, pobierana jest opłata, o wysokości której zainteresowany jest informowany przed udzieleniem informacji.


Wysokość i sposób uiszczania opłat za udostępnienie informacji publicznej


1. Kwotę należną od wniosku o udostępnienie informacji publicznej wpłaca się niezwłocznie w kasie Sądu albo przekazuje na następujący rachunek bankowy Sądu z dopiskiem „opłata za udostępnienie informacji publicznej”:

BANK NBP O/O Katowice Nr 44 1010 1212 0024 8222 3100 0000

2. Opłata dotyczy informacji zapisanych na dyskietce, dysku CD, dysku DVD oraz sporządzanych kopii dokumentów lub wydruków komputerowych, których objętość przekracza 15 stron.

3. Ustala się wysokość opłat w następującej kwocie:
- za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego czarno-białego – 1,00 zł za stronę,
- za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego kolorowego – 2,00 zł za stronę,
- za zapis informacji na dyskietce lub dysku CD- 3,00 zł za sztukę,
- za zapis informacji na dysku DVD- 6,00 zł za sztukę.    

Przy ustalaniu wysokości opłaty bierze się ponadto pod uwagę koszty jej przygotowania. Nakład pracy potrzebny do wytworzenia przedmiotowej informacji obliczany jest według stawki godzinowej oddelegowanego do tej czynności pracownika.

Jeżeli istnieje możliwość udostępnienia informacji bezpłatnie lub za pobraniem opłat o niższej wysokości, lecz w innej formie, niż wskazano we wniosku, informuje się wnioskodawcę o tej możliwości.

Jeżeli wnioskodawca zrezygnuje ze wskazanego we wniosku sposobu i formy udostępnienia informacji oraz wybierze inny sposób i formę udostępnienia, nie powodujące kosztów, informacja jest udostępniania w ten sposób i w tej formie.

 

Jeżeli wnioskodawca pozyskuje informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystania obowiązany jest spełnić następujące warunki:
- zamieścić wzmiankę o źródle pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
- podać datę wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
- zaniechać jakichkolwiek modyfikacji pozyskanej informacji publicznej przy udostępnianiu tejże informacji innym użytkownikom,
- informować adresatów o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania

 

Ogłoszenie Nr 1/11 z dnia 03.02.2011r. Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

 

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2013-04-04
Publikacja w dniu:
2013-04-04
Opis zmiany:
edycja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-12-17
Publikacja w dniu:
2012-12-17
Opis zmiany:
modyfikacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-04-23
Publikacja w dniu:
2012-04-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-15
Publikacja w dniu:
2011-02-15
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-11
Publikacja w dniu:
2011-02-11
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-02-04
Publikacja w dniu:
2011-02-04
Opis zmiany:
b/d