Dostawa materiałów eksploatacyjnych...

Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2304-005/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 134.000 euro

Termin składania ofert:

31.01.2014r., godz. 11.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 26296-2014

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Dostawa materiałów eksploatacyjnych...