Dostawa klastra urządzeń UTM i przełączników sieciowych FC...

Nazwa:

Dostawa klastra urządzeń UTM i przełączników sieciowych FC dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.0710-005/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 134.000 euro

Termin składania ofert:

23.06.2014r., godz.9.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 199848-2014 z dnia 12.06.2014r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 199910-2014 z dnia 12.06.2014r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( - 9 MB)

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6-1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dotyczy CZĘŚCI 1 - klaster

Załącznik nr 6-1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dotyczy CZĘŚCI 1 - klaster (17.06.2014r.)

Załącznik nr 6-2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dotyczy CZĘŚCI 2 - przełączniki

 

Informacja o zmianie treści SIWZ - 17.06.2014r.

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze oferty

Rejestr zmian dla: Dostawa klastra urządzeń UTM i przełączników sieciowych FC...