Budowa windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego...

Nazwa:

Budowa windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu przy ul.Kościuszki 39

Oznaczenie postępowania:

I.2122-002/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 5.186.000 euro

Termin składania ofert:

07.08.2014r., godz.9.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 244684-2014

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF - 10 MB)

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP - 90MB)

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Budowa windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego...