Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń ...

Nazwa:

Odświeżenie i bieżaca konserwacja pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Sobieskiego 5.

Oznaczenie postępowania:

G.2070-005/2014

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 5.186.000 euro

Termin składania ofert:

24.04.2014r., godz.9.00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF - 10 MB)

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP - 16MB)

 

 

Zapytanie Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego (16.04.2014r.)

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Odświeżenie i bieżąca konserwacja pomieszczeń ...