Biegli sądowi

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH

 

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

 

1.      korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.      ukończyła 25 lat życia;

3.      posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

4.      daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

5.      wyrazi (pisemnie) zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.

Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,  należy do prezesa.

Biegłym – tłumaczem języka migowego – może zostać osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych. 

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 

1.wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o ustanowienie biegłym sądowym z zakresu … (należy precyzyjnie wskazać zakres)

opłacony opłatą skarbową z tytułu wydania decyzji w sprawie ustanowienia biegłym sądowym w wysokości 10,- zł

na konto Urzędu Miasta w Bielsku – Białej, Wydział  Dochodów Budżetowych :

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555; 

2.dokumenty  potwierdzające  wykształcenie (dyplomy, świadectwa, inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie ogólne i kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia);

3. zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu;

4.dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (w oryginale)

·aktualna opinia zakładu pracy;

·aktualna opinia organizacji zawodowej – w przypadku osób wykonujących wolny zawód;

·listy polecające, referencje – w przypadku osób prowadzących własną działalność

5. zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy związane z dziedziną ustanowienia;

6. oświadczenia (do pobrania)

7. kwestionariusz osobowy (do pobrania)

8. aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

9. Oświadczenie RODO (do pobrania)

10. pisemną zgodę na pełnienie funkcji biegłego sądowego; (do pobrania)

11. CV / życiorys

12. dokument potwierdzający tożsamość – celem weryfikacji kandydata na biegłego

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. Można również złożyć kopie dokumentów poświadczone notarialnie.

 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wnioski o ustanowienie biegłym sądowym można przesyłać drogą pocztową jak również złożyć na biurze podawczym tut. Sądu.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33/ 49 90 309 

 

 

INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZEDŁUŻENIE KADENCJI:  

Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:

1.      podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej

opłacone opłatą skarbową w wysokości 10,-

na konto Urzędu Miasta w Bielsku – Białej, Wydział  Dochodów Budżetowych :

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

o ponowne ustanowienie biegłym sądowym

2.     wykaz ilościowy łącznie wykonanych opinii w minionej kadencji;

3.     wykaz przykładowych sygnatur spraw, w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz  z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,

4.    aktualną  informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

5.     oświadczenia (do pobrania);

6.    zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, itp., a więc dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji i aktualizacji wiedzy w minionej kadencji:

7.     pisemna zgoda na pełnienie funkcji biegłego sądowego; (do pobrania)

8.     Oświadczenie RODO (do pobrania)

9.     kwestionariusz osobowy (do pobrania

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. Można również złożyć kopie dokumentów poświadczone notarialnie.

 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wnioski o przedłużenie kadencji biegłego sądowego można przesyłać drogą pocztową jak również złożyć na biurze podawczym tut. Sądu.


Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  33/49 90 309.

 

Dokumenty proszę składać najpóźniej do 31 października w roku kończącym kadencję. 

 

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie biegłych sądowych
(Dz. U. Nr 15, poz. 133)
 

 

formularze do pobrania:

1. Oświadczenie Dane osobowe

2. Oświadczenie NIP PESEL

3. Oświadczenie podatek - działalność gospodarcza

4. Stawki dla Biegłych od 18 stycznia 2017

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-10-02
Publikacja w dniu:
2020-10-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grażyna Lubowiecka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2015-08-05
Publikacja w dniu:
2015-08-05
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grażyna Lubowiecka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2014-04-28
Publikacja w dniu:
2014-04-28
Opis zmiany:
edycja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grażyna Lubowiecka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-18
Publikacja w dniu:
2011-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych