ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

                                                                                                            Załącznik nr 1

do zarządzenia Prezesa

17.02.2020r. Nr 15/20

                                                                                                           

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Zarządzeniem Nr 15/20 z dnia 17.02.2020r.

 

 

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ


WYNIKI KONKURSU

TRZECI ETAP KONKURSU - LISTA KANDYDATÓW

DRUGI ETAP KONKURSU - TERMIN 

DRUGI ETAP KONKURSU - LISTA KANDYDATÓW

 

 

 1. Nazwa i adres Sądu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

        ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

 1. Oznaczenie konkursu: A 1111-2/20

 

 1. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko asystenta sędziego

                                       ( 1 pełny etat)

 

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego  ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228) w trzech etapach:

                1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu zostanie przeprowadzony w dniu   18 marca 2020r. godz. 10.00, sala nr 514  budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10;

Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

                           2. Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata.  

                          3. Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna

 

 1. Wymagania konieczne:

a)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

b)   nieskazitelny charakter;

c)    ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

d)   ukończone 24 lata;

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

a)    zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu;

b)   wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, z podaniem oznaczenia konkursu (A 1111-2/20);

c)    własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

d)   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

e)    oświadczenie, o którym mowa w art. 155a §6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późń.zm.) tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( zał. 1 druk do pobrania);

f)     oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich ( zał.2 - druk do pobrania);

g)    aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

h)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał.3 - druk do pobrania);

i)     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego  Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.  ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( zał.4- druk do pobrania);

j)     Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

  

 1. Komplet dokumentów opatrzonych oznaczeniem konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2020r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( II piętro, pokój nr 228), lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

 

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała 

                                      z dopiskiem A 1111-2/20

 

 

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia  14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228).
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. a,b,e,f,h,i,j -winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, natomiast życiorys winien być własnoręcznie sporządzony i podpisany przez kandydata.
 3. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu  1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228.
 4. Informacje  o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu dokonane zostaną poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( adres: www.bielsko-biala.so.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
 5. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( adres www.bielsko-biala.so.gov.pl )  w zakładce „Oferty pracy” i zawierać będzie w szczególności:

a)    imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

b)    rezerwową listę kandydatów oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona;

        6. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

        7. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.

 

 

 

                                     

        

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-06-02
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-05-25
Publikacja w dniu:
2020-05-25
Opis zmiany:
zamieszczenie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-05-12
Publikacja w dniu:
2020-05-12
Opis zmiany:
zamieszczenie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
b/d