ASYSTENT SĘDZIEGO

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Zarządzeniem Nr 103/20 z dnia 28.08.2020r.


OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

WYNIKI KONKURSU

TRZECI ETAP KONKURSU - LISTA KANDYDATÓW

DRUGI ETAP KONKURSU - LISTA KANDYDATÓW


1. Nazwa i adres Sądu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

2. Oznaczenie konkursu: A 1111-4/20

3. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko asystenta sędziego w wymiarze 0,5 etatu

4. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228) w trzech etapach:

1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 01 października 2020r. godz. 10.00, sala nr 514 budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10;
Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

2. Etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata.

3. Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna

5. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
b) nieskazitelny charakter;
c) ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
d) ukończone 24 lata;


6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a) zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu;
b) wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, z podaniem oznaczenia konkursu (A 1111-4/20);
c) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
d) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
e) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a §6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 365 ze zm.) tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( zał. 1 druk do pobrania);
f) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich ( zał.2 - druk do pobrania);
g) aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał.3 - druk do pobrania);
i) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( zał.4- druk do pobrania);
j) Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( zał.5 - druk do pobrania);
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

7. Komplet dokumentów opatrzonych oznaczeniem konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2020r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (II piętro, pokój nr 228), lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem A 1111-4/20


W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 


Informacje dodatkowe:

1. Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1228).
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. a,b,e,f,h,i,j -winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, natomiast życiorys winien być własnoręcznie sporządzony i podpisany przez kandydata.
3. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228.
4. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu dokonane zostaną poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( adres: www.bielsko-biala.so.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
5. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( adres www.bielsko-biala.so.gov.pl ) w zakładce „Oferty pracy” i zawierać będzie w szczególności:
a) imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku, na które przeprowadzany był konkurs, albo imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
b) rezerwową listę kandydatów oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona;
6. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
7. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.

Rejestr zmian dla: ASYSTENT SĘDZIEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-10-15
Publikacja w dniu:
2020-10-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-10-15
Publikacja w dniu:
2020-10-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-10-01
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-08-28
Publikacja w dniu:
2020-08-28
Opis zmiany:
zamieszczenie treści