APLIKANT KURATORSKI – W SĄDZIE REJONOWYM W ŻYWCU W PIONIE RODZINNYM

WYNIKI KONKURSU

WYNIKI II ETAPU KONKURSU - CZĘŚĆ PISEMNA i USTNA

WYNIKI II ETAPU KONKURSU - CZĘŚĆ PISEMNA

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Zarządzeniem z dnia 04 listopada 2020r. Nr 143/20

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO APLIKANTA KURATORSKIEGO –
W SĄDZIE REJONOWYM W ŻYWCU W PIONIE RODZINNYM

DRUGI ETAP - INFORMACJA

DRUGI ETAP - LISTA KANDYDATÓW 

 


1. Nazwa i adres Sądu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

2. Oznaczenie konkursu: A 1111- 8/20

3. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko aplikanta kuratorskiego w pełnym wymiarze

4. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1014) w dwóch etapach:

a) Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzona w dniu 10.12.2020r. Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu;

b) Etap drugi – zostanie przeprowadzony w następujących dniach:

• 16.12.2020r. - część pisemna
• 17.12.2020r.-część ustna
(regulamin w załączeniu)

5. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

b) nieskazitelny charakter;

c) ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,

d) zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora sądowego.


6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata na aplikację kuratorską:

a) podanie (list motywacyjny) na stanowisko aplikanta kuratorskiego, z podaniem oznaczenia konkursu;

b) własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

c) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych magisterskich oraz podyplomowych;

d) pozazawodowa działalność: np. wolontariat, kuratela społeczna (w przypadku pełnienia funkcji kuratora społecznego opinia dotychczasowego kuratora zawodowego na temat wykonywania obowiązków).

e) oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza zaświadczenia o zdolności do podjęcia obowiązków aplikanta kuratorskiego, wystawione przez lekarza uprawnionego i psychologa uprawnionego.

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego - art.72 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych;

g) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);

h) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);

i) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);

j) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);

k) Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

7. Komplet dokumentów opatrzonych oznaczeniem konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( II piętro, pokój nr 228), lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem A -1111-8/20


W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Informacje dodatkowe:

1. Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001r.o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 1014).
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ust. a,g,h,i,j,k - winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, natomiast życiorys winien być własnoręcznie sporządzony i podpisany przez kandydata.
3. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228.
4. Informacja o wynikach konkursu oraz lista rezerwowa, bądź informacja, że taka lista nie została sporządzona - umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Ofert pracy”;
5. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
6. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386 lub 0 33 49 90 486 lub 0 33 49 90 322

Rejestr zmian dla: APLIKANT KURATORSKI – W SĄDZIE REJONOWYM W ŻYWCU W PIONIE RODZINNYM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-17
Publikacja w dniu:
2020-12-17
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-17
Publikacja w dniu:
2020-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-17
Publikacja w dniu:
2020-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-17
Publikacja w dniu:
2020-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-16
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-16
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-14
Publikacja w dniu:
2020-12-14
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-12-10
Publikacja w dniu:
2020-12-10
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-11-04
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Opis zmiany:
zamieszczenie treści