SPECJALISTA ds. INWESTYCJI I REMONTÓW

WYNIKI KONKURSU


Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
zarządzeniem z dnia 07 października 2019r.
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. INWESTYCJI I REMONTÓW
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ


DRUGI ETAP - ZAWIADOMIENIE


wolne stanowisko - specjalista ds. inwestycji i remontów
liczba stanowisk - 1
ilość etatów - ½ ( połowa wymiaru czasu pracy)
miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10
oznaczenie konkursu - A.1111-15/19

I. Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku należeć będzie m. in.:

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami remontowymi lub inwestycyjnymi,
2. Opracowywanie planów w zakresie remontów i inwestycji wraz z elementami rozliczania nadzorowanych zadań,
3. Opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentacje techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w imieniu inwestora z organami nadzoru,
4. Organizowanie i nadzorowanie przeglądów obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych i książek rewizyjnych urządzeń technicznych oraz nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym.
5. Współudział w przygotowywaniu przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

1. Ukończone studia wyższe, uzyskany tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera,
2. Posiadanie uprawnień do nadzorowania robót budowlanych ,
3. Wiedza w zakresie:
- procesów budowlanych, prawa budowlanego,
- zasad eksploatacji obiektów budowlanych i przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami,
- zasad prowadzenia inwestycji finansowanych z budżetu państwa
4. Pełna zdolność do czynności prawnych
5. Nieposzlakowana opinia
6. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
8. Znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera
9. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1.Wiedza i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania projektami,
2.Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania sądownictwa - prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. A-1111-15/19, kierowany do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.
2. Curriculum Vitae.
3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy specjalista do ds. inwestycji i remontów.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);
8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);
9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania).

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.
2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów Sygnatura konkursu A-1111-15/19”


Informacje dodatkowe:


1. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. z 2014r., poz. 400).
2. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.
3. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
4. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.3.
5. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
6. W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.
7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
8. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.

Rejestr zmian dla: SPECJALISTA ds. INWESTYCJI I REMONTÓW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-11-12
Publikacja w dniu:
2019-11-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-07
Publikacja w dniu:
2019-10-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-07
Publikacja w dniu:
2019-10-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-10-07
Publikacja w dniu:
2019-10-07
Opis zmiany:
zamieszczenie treści