KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W ODDZIALE FINANSOWYM W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

Załącznik nr 1

do zarządzenia Dyrektora

z dnia 11 czerwca 2019r. Nr   6/2019

 

                                                                                                           

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 11 czerwca 2019r. Nr 6/2019

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO STAŻYSTY W ODDZIALE FINANSOWYM

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

DRUGI ETAP - ZAWIADOMIENIE

WYNIKI - ZAWIADOMIENIE

 

wolne stanowisko:- stażystka/stażysta w Oddziale Finansowym – (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

liczba stanowisk:           - jedno stanowisko

wymiar czasu pracy:      - 1 etat

miejsce pracy:                - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu    - A.1111- 5/19

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pomoc księgowej:

 1. Rozliczanie oraz księgowanie w systemie ZSRK należnych wypłat związanych z postępowaniem sądowym.
 2. Rozliczanie podatku dochodowego od dokonywanych wypłat.
 3. Sporządzanie przelewów bankowych w zakresie postępowania sądowego (w tym do Urzędów Skarbowych) w obowiązujących programach informatycznych.
 4. Sprawdzanie dowodów księgowych związanych z postępowanie sądowym pod względem formalno-rachunkowym oraz ich dekretowanie.
 5. Analiza wprowadzonych zapisów, uzgadnianie kont, raportowanie.
 6. Opracowywanie analiz i zestawień w zakresie budżetu.
 7. Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska.
 8. Archiwizowanie dokumentów w ramach zajmowanego stanowiska.

 

II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia,
 3. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. Wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny (preferowane w kierunku rachunkowości, podatków i finansów publicznych).
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z aplikacji biurowych (Word, Excel).
 6. Umiejętność obsługi informatycznych programów finansowo-księgowych (preferowana znajomość systemu SAP).
 7. Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności następujących przepisów:

-       ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2019 poz.351 j.t. z późn.zm.),

-       ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz.U.2018 poz.1509 j.t. z późn.zm.),

-       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz.869 j.t. z późn.zm.),

-       rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012 poz.1476 z późn.zm.),

-       ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 roku (Dz.U.2018 poz.577 j.t.),

-       rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015 poz.2316 z późn.zm. ) – w stosownym zakresie.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty w Sądzie Okręgowym.
 2. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

III. Dodatkowym atutem będzie (wskazane kompetencje):

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości w jednostkach budżetowych.

 

IV . Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu  tj. A-1111-5/19.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
 4. Kopia świadectwa ostatniej ukończonej szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy stażysty.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego  Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.  Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);
 8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (druk do pobrania).

 

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.

2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019r.  u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs na stanowisko stażysty „

Sygnatura konkursu A-1111-5/19”

 

Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

2. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.

3. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.2.

4. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu  1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

5. W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.

6. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

7. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie –  tel. 0 33 49 90 386.

 

 

Rejestr zmian dla: KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W ODDZIALE FINANSOWYM W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-03
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-07-15
Publikacja w dniu:
2019-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-07-04
Publikacja w dniu:
2019-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-12
Publikacja w dniu:
2019-06-12
Opis zmiany:
b/d