APLIKANT KURATORSKI – W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

WYNIKI KONKURSU


Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Zarządzeniem z dnia 18 kwietnia 2019r. Nr 18/19

OGŁASZA


KONKURS NA STANOWISKO APLIKANTA KURATORSKIEGO –
W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W PIONIE RODZINNYM


WYNIKI - DRUGI ETAP, CZĘŚĆ PISEMNA

ZAWIADOMIENIE - DRUGI ETAP1. Nazwa i adres Sądu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

2. Oznaczenie konkursu: A 1111- 4/19

3. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko aplikanta kuratorskiego w pełnym wymiarze

4. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:


Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1014) w dwóch etapach:


1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzona w dniu 04.06.2019r. Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu;

2. Etap drugi – zostanie przeprowadzony w dniach 24.06.2019r. (część pisemna) i 28.06.2019r. część ustna (regulamin w załączeniu).

5. Wymagania konieczne:


a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
b) nieskazitelny charakter;
c) ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
d) zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora sądowego.


6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata na aplikację kuratorską:


a) podanie (list motywacyjny) na stanowisko aplikanta kuratorskiego, z podaniem oznaczenia konkursu;
b) własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
c) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych magisterskich oraz podyplomowych;
d) pozazawodowa działalność: np. wolontariat, kuratela społeczna (w przypadku pełnienia funkcji kuratora społecznego opinia dotychczasowego kuratora zawodowego na temat wykonywania obowiązków).
e) oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza zaświadczenia o zdolności do podjęcia obowiązków aplikanta kuratorskiego, wystawione przez lekarza uprawnionego i psychologa uprawnionego, nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed zgłoszeniem kandydatury - art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r o kuratorach sądowych w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2018r., poz. 619);
f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego - art.72 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych;
g) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);
h) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);
i) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
j) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);
k) Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

7. Komplet dokumentów opatrzonych oznaczeniem konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2019r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( II piętro, pokój nr 228), lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem A -1111-4/19


W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.


Informacje dodatkowe:

1. Konkurs odbędzie się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001r.o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 1014).
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ust. a,g,h,i,j,k - winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, natomiast życiorys winien być własnoręcznie sporządzony i podpisany przez kandydata.
3. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228.
4. Informacja o wynikach konkursu oraz lista rezerwowa, bądź informacja, że taka lista nie została sporządzona - umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Ofert pracy”;
5. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
6. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386 lub 0 33 49 90 486
lub 0 33 49 90 322

Rejestr zmian dla: APLIKANT KURATORSKI – W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-25
Publikacja w dniu:
2019-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-04-24
Publikacja w dniu:
2019-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-04-24
Publikacja w dniu:
2019-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-04-24
Publikacja w dniu:
2019-04-24
Opis zmiany:
zamieszczenie treści