STAŻYSTA (DOCELOWO PROTOKOLANT SĄDOWY)

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2019r. Nr 2/2019
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO STAŻYSTY (DOCELOWO PROTOKOLANTA SĄDOWEGO)
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

WYNIKI KONKURSU

WYNIKI NABORU

DRUGI ETAP - ZAWIADOMIENIE


 


wolne stanowisko:- stażystka/stażysta w sekretariacie wydziału – docelowo protokolant sądowy
liczba stanowisk: - jedno stanowisko
wymiar czasu pracy: - 1 etat
miejsce pracy: - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10
oznaczenie konkursu - A.1111- 1/19


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysta/stażystka ( docelowo protokolant sądowy) :

1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
2. Przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wykonywanie pozostałych czynności z tym związanych.
3. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
4. Sporządzanie wokand.


II. Niezbędne wymagania:

Kandydować może osoba, która:
1. Ma nieposzlakowaną opinię.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Nie była karana za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.
4. Przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiada wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin maturalny.
6. Posiada stan zdrowia posiadający na zatrudnienie na stanowisku stażysty w Sądzie Okręgowym.


III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość techniki pracy biurowej, w tym szybkiego pisania.
2. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania czasem, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, szeroka wiedza ogólna.
3. Podstawowa znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji i zakresu działania sądownictwa powszechnego.


IV . Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu tj. A-1111-1/19.
2. Curriculum Vitae.
3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
4. Kopia świadectwa ostatniej ukończonej szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy stażysty.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania).
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) ( druk do pobrania);
8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników ( druk do pobrania);
9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania).


V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.
2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.


Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko stażysty „Sygnatura konkursu A-1111-1/19”


Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.
2. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
3. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.2.
4. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
5. W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.
6. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
7. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 386.

Rejestr zmian dla: STAŻYSTA (DOCELOWO PROTOKOLANT SĄDOWY)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-01-14
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
zamieszczenie treści