STAŻYSTA (docelowo inspektor/specjalista ds .gospodarczych)

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 20.07.2018r.


OGŁASZA KONKURS

NA STAŻ URZĘDNICZY – docelowo stanowisko inspektora/specjalisty ds. gospodarczych

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

WYNIKI KONKURSU

DRUGI ETAP - ZAWIADOMIENIE


wolne stanowisko - stażysta ( docelowo inspektor/specjalista ds .gospodarczych)

liczba stanowisk - 1

ilość etatów - 1

miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu - A.1111-4/18

I. Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku należeć będzie m. in.:


 1. Przygotowywanie projektów pism, zestawień, raportów, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, prowadzenie rejestru spraw,
 2. Współudział w przygotowywaniu przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowej,
 3. Prowadzenie księgi środków trwałych oraz magazynu materiałów biurowych,
 4. Prowadzenie spraw zaopatrzenia i wyposażenia sądu,
 5. Udział w rozliczaniu faktur i ich przetwarzaniu,
 6. Współpraca z innymi pracownikami, komórkami organizacyjnymi sądu, jednostkami organizacyjnymi resortu, jednostkami samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami i przedsiębiorstwami,

 II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

 

 1. Ukończone studia wyższe,  pierwszego stopnia
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych
 3. Nieposzlakowana opinia
 4. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
 6. Znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera  z umiejętnością obsługi pakietu Office, Word, Excel
 7. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

III.  Dodatkowym atutem będzie:

 

 1. wykształcenie techniczne, ekonomiczne, rachunkowość;
 2. znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji i działania jednostek sądownictwa powszechnego (praktyka w resorcie sprawiedliwości),
 3. znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. obsługa oprogramowania SAP;
 5. znajomość zagadnień gospodarki nieruchomościami;
 6. znajomość zagadnień gospodarki materiałowej;
IV . Wykaz wymaganych dokumentów:


 1. List motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu tj. A-1111-4/18;
 2. Curriculum vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania);
 4. Kopia dyplomu/świadectwa ostatniej  ukończonej szkoły;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania);
 6. Zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym  na  stanowisku pracy stażysty docelowo inspektora/specjalisty ds. gospodarczych,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego  Rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.  ( Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016r.) (druk do pobrania);
 8. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników (druk do pobrania);
 9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk do pobrania);

 V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

 

 1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych,
 2. Etap drugi - sprawdzian wiedzy,
 3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  24 sierpnia 2018r. u Kierownika  Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10 ; 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie „Konkurs - A.1111-4/18”

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.
 2. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu wiedzy zostaną powiadomione o jego terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 3. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu fakcie kwalifikacji i terminie kwalifikacji w sposób jak w pkt.2.            
 4. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10 w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu odsyłał.
 5. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 33 49 90 386.

Rejestr zmian dla: STAŻYSTA (docelowo inspektor/specjalista ds .gospodarczych)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-09-11
Publikacja w dniu:
2018-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-09-11
Publikacja w dniu:
2018-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
b/d