SPECJALISTA ds. GOSPODARCZYCH

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
zarządzeniem z dnia 19.04.2018r.

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. GOSPODARCZYCH
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

WYNIKI KONKURSU

TRZECI ETAP - ZAWIADOMIENIE

DRUGI ETAP - ZAWIADOMIENIE


wolne stanowisko - specjalista ds. gospodarczych
liczba stanowisk - 1
ilość etatówm - 1
miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10
oznaczenie konkursu - A.1111-3/18

I. Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku należeć będzie m. in.:

1. Współpraca przy opracowywaniu planów w zakresie remontów i inwestycji,
2. Współpraca przy nadzorze nad przebiegiem remontów,
3. Współpraca przy opracowywaniu planów zamówień publicznych oraz współudział w przygotowywaniu przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowej,
4. Współpraca w zakresie utrzymania obiektów budowlanych pozostających w zarządzie sądu,
5. Prowadzenie księgi środków trwałych oraz magazynu materiałów biurowych w systemie SAP,
6. Prowadzenie spraw zaopatrzenia i wyposażenia sądu,
7. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie sądu, nadzór nad firmą sprzątającą,
8. Udział w rozliczaniu faktur i ich przetwarzaniu,
9. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i serwisem urządzeń biurowych i technicznych
10. Współpraca z innymi pracownikami, komórkami organizacyjnymi sądu, jednostkami organizacyjnymi resortu, jednostkami samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami i przedsiębiorstwami,
11. Przygotowywanie projektów pism, zestawień, raportów, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów,


II. Niezbędne wymagania i kompetencje:

1. Ukończone studia wyższe, pierwszego stopnia
2. Pełna zdolność do czynności prawnych
3. Nieposzlakowana opinia
4. Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
6. Znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera
7. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1.Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania sądownictwa - prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów.

IV . Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu tj. A-1111-3/18;
2. Curriculum vitae;
3. Kwestionariusz osobowy ( druk do pobrania );
4. Kopia dyplomu/świadectwa ostatniej ukończonej szkoły;
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( druki do pobrania);
6. Zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracy specjalisty ds. gospodarczych.
7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko ( druk do pobrania);
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich ( druk do pobrania);

V. Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych,
2. Etap drugi - sprawdzian wiedzy,
3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 maj 2018r. u Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Oddział Administracyjny
ul. Cieszyńska 10 ;43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem na kopercie „Konkurs - A.1111-3/18”

Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.
2. Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu wiedzy zostaną powiadomione o jego terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
3. Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu fakcie kwalifikacji i terminie kwalifikacji w sposób jak w pkt.2.
4. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10 w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu odsyłał.
5. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
6. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 33 49 90 386.


Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późń.zm.)Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje, że:
• Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);
• Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych, ogłoszony zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19.04.2018., Nr 3 /2018, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;
• Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( t.j. z 2016r., poz.1666 późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. 400 z późn.zm.).

Rejestr zmian dla: SPECJALISTA ds. GOSPODARCZYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Maciej Paperz
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
zamieszczenie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Maciej Paperz
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
zamieszczenie treści