SPECJALISTA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 10.01.2018r. Nr 7/18

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTY W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

 

 

DRUGI ETAP - ZAWIADOMIENIE

WYNIKI KONKURSU

 

1. Nazwa i adres miejsca pracy: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

2. Oznaczenie konkursu: A.0111-1/18

 

3. Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko, w wymiarze 1 pełny  etat;

 

4. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów ( Dz.U. z 2016r. poz. 367), w trzech etapach:

1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych zostanie przeprowadzony w dniu 26 lutego 2018r. w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10;

Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

2. Etap drugi sprawdzający wiedzę specjalistyczną kandydatów - przeprowadzony zostanie w dniu 12 marca 2018r. godz. 10.00,  w sali nr 514 w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10 i polegać będzie  na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej, stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań, przygotowanych przez komisję konkursową, a  szczegółowo opisanych w §8 ust.3 cyt. wyżej  Rozporządzenia. Etap ten trwać będzie 90 minut, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji konkursowej.

3. Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna  podczas, której komisja konkursowa sprawdzać będzie predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku.

 

5. Wymagania konieczne:

a) pełna zdolność do czynności prawnych

b) posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego, o którym mowa w art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5.08.2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2015r., poz. 1418);

c) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

e) brak prowadzonych postępowań o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

f) stan zdrowia pozywający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;

g) ukończone wyższe studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3- letniej praktyki klinicznej;

 

6. Dodatkowe wymagania i atuty:

a) wysoka  kultura osobista;

b) łatwość nawiązywania relacji z osobami poddanymi badaniom;

c) łatwość formułowania wypowiedzi na piśmie;

d) znajomość obsługi komputera ( zwłaszcza edytora tekstu Word);

e) dobra znajomość metod diagnostycznych stosowanych w diagnozie intelektu, osobowości osób dorosłych, dzieci i młodzieży;

f) wykształcenie i praktyka w zakresie psychoterapii;

g) znajomość metod pedagogicznych np. do diagnozy kompetencji wychowawczych;

h) doświadczenie w pracy na stanowisku biegłego sądowego w zakresie psychologii;

i) umiejętność pracy w zespole;

 

7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

a) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;

b) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

c) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

d) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

e) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

f) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych  (druk do pobrania)

g) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania);

h) zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na którym przeprowadzany jest konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego, przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;

i) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania (druk do pobrania);

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

8. Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2018r. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą na adres:

 

Sąd Okręgowy –

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Bielsku – Białej

ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko – Biała

z dopiskiem A-0111-1/18

lub osobiście w Sekretariacie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów-Sąd Okręgowy Bielsko-Biała, wejście od ul. Sobieskiego 3, pokój nr 503.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ust. a,b,e,f,g,i,j winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata;

2. na egzaminie (pracy pisemnej) wymagana będzie wiedza z zakresu metodyki pracy biegłego sądowego, regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych, interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk psychologiczno – pedagogicznych,

3. wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydatów wymogów formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,

4. osoby spełniające wymogi formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu polegającego na pracy pisemnej zostaną powiadomione o jego terminie minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej listy zakwalifikowanych kandydatów (zawierającej imiona i nazwiska)  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” ;

5. osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu, fakcie kwalifikacji i terminie kwalifikacji w sposób jak w punkcie powyższym;

6. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

7. Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

8. Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu                     1 miesiąca przedłożonych dokumentów w Sekretariacie Zespołu Sądowych Specjalistów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, wejście od ul. Sobieskiego 3, w pokoju          nr 503.

9. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie – tel. 0 33 49 90 532.

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Bielsku-Białej

SSO Andrzej Trzopek

 

 

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 z późń.zm. ) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);

Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko specjalisty z w zakresie psychologii, ogłoszony zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 10.01.2018r., Nr 7/18 , w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;

Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. z 2016r., poz. 1666 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.