Sekretarka / Sekretarz

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na  wolne stanowisko pracownika sekretariatu Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej:

 

Lista kandydatow 24.05.2017

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracownika sekretariatu Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej  w grupie pracowników innych.

 

 • wymiar etatu - ½
 • liczba stanowisk - 1
 • miejsce wykonywania pracy: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Sekretariat Opiniodawczego Zespołu

Sądowych Specjalistów

 

 

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin dojrzałości, wskazane wyższe co najmniej pierwszego stopnia;
 • niekaralność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika sekretariatu Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów;
 • znajomość obsługi komputera oraz znajomość techniki pracy biurowej, w tym szybkiego pisania;
 • znajomość programu Word, MS Office Excel, Power Point;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność zorganizowania pracy na danym stanowisku;

 

 

Przewidywany zakres czynności:

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do OZSS;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, dziennika korespondencji, skorowidzów, terminarza zgłoszeń, prowadzenie teczek spraw kierowanych do OZSS;
 • inne czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu OZSS

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które kandydat powinien złożyć:

 

1.    list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury tj. A-110-43/17

2.    curriculum vitae;

3.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  ( druk do pobrania );

4.    kopia świadectwa potwierdzającego wymagane wykształcenie;

5.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych o obywatelskich  (druk1 do pobrania) oraz (druk2 do pobrania);

6.    zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak  przeciwwskazań zdrowotnych na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym na stanowisku pracownika sekretariatu w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów;

7.    oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na dane stanowisko ( druk do pobrania);

 

 

 

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 19 maja 2017r. u Kierownika  Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. Nr 228, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oddział Administracyjny

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie „Konkurs - sygn. A-110-43/17"

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1.    Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3,5,7 winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata;

2.    wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydatów wymogów formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,

3.    Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

4.    Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

5.    Oferty nieuwzględnione zostaną komisyjnie zniszczone.

6.    Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie - tel. 0 33 49 90 382.

 

 

Powołując się na przepis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922  z późń.zm. ) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej  informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ( adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10);
 • Celem zbierania danych osobowych jest proces rekrutacji na stanowisko pracownika sekretariatu OZSS w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, w toku którego dane osobowe będą przetwarzane do jego udokumentowania;
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy   ( t.j. z 2016r., poz. 1666 z późń.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.