IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

SSO Ryszard Brygier

przyjmuje zainteresowane strony w każdą środę w godzinach 10.00 – 12.00 pok. 204.

 

Kierownik sekretariatu Wydziału IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Gabriela Jędrzejczak

 

Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Marcin Tylka

tel. 33 4990 560

fax. 33 4990 313

Pok. nr 206
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Właściwością rzeczową IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, objęte jest rozpoznawanie spraw z terenu właściwości okręgu bielskiego w przedmiocie:

 • udzielania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności;
 • odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności;
 • udzielania warunkowego zwolnienia;
 • odwołania warunkowego zwolnienia;
 • obciążenia skazanego kosztami leczenia;
 • zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego;
 • wniosków    skazanych    o    zastosowanie    dozoru    sądowego   kuratora zawodowego;
 • innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia;
 • zażaleń      na      postanowienia      sądów      rejonowych      wydawanych w postępowaniu wykonawczym;
 • rozpoznawania skarg na decyzje dyrektora jednostki penitencjarnej, komisji penitencjarnej, sędziego penitencjarnego, działalności sędziego penitencjarnego odnośnie rozpatrywania spraw o udzielenie zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostek penitencjarnych, przeprowadzania badań skazanych;
 • nadzoru nad legalnością i prawidłowością wykonania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
 • nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, w szczególności nad wykonaniem kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, środków karnych i zabezpieczających;
 • wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych;
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Drukuj informację