Organizacja i przedmiot działalności

Organizacja i przedmiot działalności oraz kompetencje Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej


Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.
W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy rozstrzygnięciu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.


Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej dzieli sie na wydziały:

I Cywilny - do rozpoznania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych.

II Cywilny - Odwoławczy - do rozpoznania w drugiej instancji spraw cywilnych oraz należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka prawnego.

III Karny - do spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej instancji.

IV Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sąd pracy) - do rozpoznania w pierwszej i drugiej instancji spraw z zakresu prawa pracy oraz (sąd ubezpieczeń społecznych) - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

VII Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego.

Drukuj informację