Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenia » Archiwum

Archiwum

G.230-003/2013

 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d) oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.

 

G.230-002/2013

 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d) oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.

 

G.230-001/2013

 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d) oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.