Mediacje - Mediatorzy

 

M E D I A C J E :


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony postępowania sądowego rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Szczegółowe informacje o mediacji cywilnej, karnej, nieletnich i rodzinnej zamieszczone są poniżej:

 

Informacja o mediacji cywilnej
Informacja o mediacji karnej
Informacja o mediacji nieletnich

 

Mediatorzy w sprawach cywilnych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 10 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438), w celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego, do prawa procesowego cywilnego wprowadzono instytucję mediacji. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c). Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy do mediacji kierować strony będzie sąd. W tych sprawach sąd, dla przyspieszenia postępowania może wyznaczyć mediatora (art. 183 9 k.p.c). Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 183 2 § 1 k.p.c). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 183 2 § 3 i 4 k.p.c). Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno -konsultacyjne, zgodnie z art. 436 § 3 k.p.c.

 

Wykaz mediatorów d/s cywilnych: pobierz

Mediatorzy w sprawach karnych

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020);
Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:
1.    posiada obywatelstwo polskie;
2.    korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3.    ukończyła 26 lat;
4.    biegle włada językiem polskim;
5.    nie była karana za przestępstwo umyślne;
6.    posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
7.    daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna:


1.   Złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji;
2.   Aktualne zaświadczenie o niekaralności
3.   Udokumentować umiejętności likwidowania konfliktów;
4.   Złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, lub prawa;
5.   Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia).

6.   Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 

W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały do wglądu.

 

Od wniosku o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10,- zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. z 2005 roku, poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta w Bielsku – Białej:

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Plac Ratuszowy 1

43 – 300 Bielsko – Biała

Wydział Dochodów Budżetowych

 

lub na konto Urzędu Miasta Bielsko – Biała

 

na rachunek:

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

 

W/w dokumenty można składać w pokoju nr 230.

 

Wykaz mediatorów d/s karnych: pobierz

 

Mediatorzy w sprawach nieletnich

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:
1.    ukończyła 26 lat;
2.    korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
3.    biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
4.    posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
5.    posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
6.    daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
7.    odbyła szkolenie dla mediatorów.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
1. czynny:

a. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
b. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
c. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
d. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
e. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;

f. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz;

2. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.
3. osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:
a. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji;
b. odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
c. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
2. udokumentować umiejętność likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
3. Odbyć szkolenie dla mediatorów (przedstawić świadectwa lub dyplomy ukończenia);
4. Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia);

5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

 

W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały do wglądu.

 

Od wniosku o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10,- zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. z 2005 roku, poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta w Bielsku – Białej:

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Plac Ratuszowy 1

43 – 300 Bielsko – Biała

Wydział Dochodów Budżetowych

 

lub na konto Urzędu Miasta Bielsko – Biała

 

na rachunek:

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

 

W/w dokumenty można składać w pokoju nr 230.

 

Wykaz mediatorów d/s nieletnich: pobierz

Lista stałych mediatorów

 

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);

2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;

3. ukończyła 26 lat;

4. zna język polski;

5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

 

Osoba, która ubiega się o wpis na listę mediatorów stałych powinna przedłożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wpis na listę stałych mediatorów do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej   kliknij tutaj

2. Oświadczenie:

o ukończeniu 26 lat;

o pełnej zdolności do czynności prawnych;

o korzystania w pełni praw publicznych;

o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;

o znajomości języka polskiego;

o tym, że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art., 233 Kodeksu karnego;

3. informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji,

4. spis wydanych publikacji naukowych na temat mediacji,

5. opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,

6. dokumenty poświadczające wykształcenie,

7. dokumenty poświadczające odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację,

8. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały do wglądu.

 

Od wniosku o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10,- zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. z 2005 roku, poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta w Bielsku – Białej:

 

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Plac Ratuszowy 1

43 – 300 Bielsko – Biała

Wydział Dochodów Budżetowych

 

lub na konto Urzędu Miasta Bielsko – Biała

 

na rachunek:

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

W/w dokumenty można składać w pokoju nr 230.

 

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

 

Drukuj informację