Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała,

tel: (033) 4990-400,

fax: (033) 4990-488

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek  od godz. od 7:30 do 18:00

wtorek-piątek od godz. od 7:30 do 15:30

 

UWAGA!

Od dnia 1 lipca 2014r. zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz o podmiocie zbiorowym można uzyskać drogą elektroniczną rejestrując się na stronie https://ems.ms.gov.pl

 

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego:


Aby otrzymać informację z Krajowego Rejestru karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym należy posłużyć się odpowiednim formularzem:

  • „zapytanie o udzielenie informacji o osobie" - druk do pobrania załącznik nr 3,
  • „zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” - druk do pobrania załącznik nr 4.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł,

Opłatę uiszcza się:

 

  • w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty można nabyć w kasach sądów powszechnych.

 

OD DNIA 1 LIPCA 2014 POWYŻSZĄ OPŁATĘ 30 ZŁ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

 

- W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ LUB E-ZNAKÓW,

- GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB SĄDU,

- NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

 

 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

 

 

Wypełnione i opłacone formularze zapytań można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała


Odbierając zaświadczenie osobiście należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości lub pełnomocnictwo od osoby, której zapytanie dotyczy (vide Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę trzecią).

 

Dodatkowe informacje na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych:
Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od l do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

 

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn.zm.)

- wykonawcy będący osobami fizycznymi w pkt 11 formularza może być wskazany:
- art. 24 ust 1 pkt 13 ustawy PZP,
- art. 24 ust 1 pkt 13 i ust 5 pkt 5 ustawy PZP,
- art. 24 ust 5 pkt 5 ustawy PZP

- urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusz w pkt 11 może być wskazany:
- art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy PZP,
- art. 24 ust 1 pkt 14 i ust 5 pkt 6 ustawy PZP,
- art. 24 ust 5 pkt 6 ustawy PZP,

- prokurenci: w pkt 11 formularza należy wpisać:
- art 24 ust 1 pkt 14 oraz art 24 ust 5 pkt 6 ustawy PZP

-podmiot zbiorowy w pkt 3 formularza należy wpisać:
- art 24 ust 1 pkt 21 ustawy PZP

 

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

 

Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę trzecią.


Złożenia i odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. W przypadku, kiedy osoba odbierająca nie jest osobą najbliższą np. rodzice, rodzeństwo, małżonek - upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miasta Bielska-Białej, lub dokonać przelewu na konto Urzędu Miasta: 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby upoważniającej oraz sformułowanie opłata za upoważnienie.

 


Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru.
Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego
tel. 71 748 96 00
e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl

Pytania i odpowiedzi:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

Drukuj informację