Biegli sądowi

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. ukończyła 25 lat życia;

3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

5. wyrazi (pisemnie) zgodę na ustanowienie jej biegłym. (druk do pobrania)

 

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.

Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane,  należy do prezesa.

Biegłym – tłumaczem języka migowego – może zostać osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. wniosek (adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej) opłacony opłatą skarbową w wysokości 10zł na konto Urzędu Miasta w Bielsku – Białej, Wydział  Dochodów Budżetowych :

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

o  ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej z zaznaczeniem gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne;

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),

4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej dziedzinie,

5. w przypadku lekarzy: odpis dyplomu lekarskiego, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji

6. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy to osoby zatrudnionej), bądź organizacji zawodowej (od osoby wykonującej wolny zawód);

7. kserokopię dowodu osobistego,

8. aktualne  zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,(opłata sądowa w wysokości 30,- zł),

9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (kliknij tutaj),

10. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze,  jak też sądowe postępowanie karne (kliknij tutaj),

11. oświadczenie czy kandydat jest lub był wpisany na listę biegłych sądowych i czy został skreślony z listy biegłych sądowych (kliknij tutaj);

12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj),

13. oświadczenie – zgoda na umieszczenie danych na stronie internetowej tut. Sądu (kliknij tutaj)

14. zobowiązanie o niezwłocznym powiadomieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o wszczętym postępowaniu karnym przeciwko biegłemu (kliknij tutaj);

15. 1 zdjęcie

 

Do  zgłoszenia  kandydat  może  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  dodatkowe  kwalifikacje  i  osiągnięcia.

 

Kandydat winien złożyć oryginały dokumentów   wraz   z   ich   kserokopiami  (w  celu  ich potwierdzenia), bądź kopie dokumentów poświadczone za zgodność przez notariusza.

 

Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój 233.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33/ 49 90 311

 

INFORMACJA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZEDŁUŻENIE KADENCJI:

 

Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:

1. podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej opłacone opłatą skarbową w wysokości 10zł na konto Urzędu Miasta w Bielsku – Białej, Wydział  Dochodów Budżetowych :

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę,  o ustanowienie z której kandydat wnosi),

2. wykaz ilościowy łącznie wykonanych opinii w minionej kadencji;

3. wykaz przykładowych sygnatur spraw, w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz  z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,

4. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w minionej kadencji,

5. opinia z zakładu pracy,

6. aktualne zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,

7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (kliknij tutaj),

8. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne (kliknij tutaj),

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj),

10. zobowiązanie o niezwłocznym powiadomieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej o wszczętym postępowaniu karnym przeciwko biegłemu (kliknij tutaj),

11. oświadczenie czy kandydat jest lub był wpisany na listę biegłych sądowych i czy został skreślony z listy biegłych sądowych (kliknij tutaj);

12. oświadczenie – zgoda na umieszczenie danych na stronie internetowej tut. Sądu (kliknij tutaj)

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

 

Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej, ul. Cieszyńska 10, pokój 233. Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  33/49 90 311.

Dokumenty proszę składać najpóźniej do 31 października w roku kończącym kadencję.

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133)

 

formularze do pobrania:

1. Oświadczenie Dane osobowe

2. Oświadczenie NIP PESEL

3. Oświadczenie podatek - działalność gospodarcza

4. Stawki dla Biegłych na rok 2016

5. Stawki dla Biegłych od 18 stycznia 2017

 

 

Drukuj informację